Директор школи

Білогурова Наталя Анатоліївна

Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Поточна діяльність | Звіти директора школи | Звіт директора школи за 2015/2016 навчальний рік
Звіт директора школи за 2015/2016 навчальний рік

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного процесу», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та інших законодавчих та нормативно-правових документів з питань виконання законодавства України в галузі «Освіта».
Структура освіти на кожному рівні і навчальних планах побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності по предметах і самостійності учня у виборі в освітньому процесі.
На кожній сходинці забезпечується державний стандарт, а також дається теоретична і практична підготовка по дисциплінах навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров'я.
Успішність проходження кожного рівня і виконання його освітніх задач гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

Управління закладом
У 2015/2016 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків.
Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.
Створити цілісну систему інформаціно-аналітичного забезпечення допомагала наявна єдина комп’ютерна мережа та внутрішній телефонний зв’язок.
Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішньошкільного контролю.
Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет.


Аналіз структури і мережі школи за минулий навчальний рік Збереження контингенту
Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.
Ці потреби задовольняються в основному сформованою мережею навчального закладу.
Укомплектовано 11 класів, середня наповнюваність класів – 14,4 учні.
Школа І ступеня – 4 класи, школа ІІ ступеня - 5 класів, школа ІІІ ступеня – 2 класи.
Спостерігається вплив демографічної ситуації на контингент учнів. Загальне зменшення кількості дітей на території обслуговування школи вплинуло й на мережу. Усі діти шкільного віку охоплені навчанням, здійснюється  контроль за проведенням обліку дітей шкільного віку, територія обслуговування закріплена за вчителями, збираються довідки-підтвердження про навчання, перевіряються списки  дітей  шкільного віку, складаються відповідні звіти, які подаються до відділу освіти щоквартально.  
Аналіз руху учнів упродож навчального року свідчить про дієвість та результативність зусиль педагогічного колективу щодо  збереження шкільного контингенту та забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти. Вибуття учнів відбувалось із об’єктивних причин: у зв’язку із зміною місця проживання.
Проблем з набором учнів до 1-го та 10-го  класів поки не існує.
Основними заходами з збереженням контингенту учнів у 2015/2016 навчальному році були:
організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні;
контроль відвідування учнями навчальних занять;
організація навчання за індивідуальною формою;
індивідуальна робота з учнями та батьками;
робота ради профілактики
організація роботи по підготовці учнів до навчання в школі тощо.
Усі класи – з українською мовою навчання. Профіль навчання –в 10-11-х класах – універсальний.  
Індивідуальна форма навчання
Право громадян на доступну освіту реалізується шляхом запровадження різних форм навчання, однією з яких є навчання за індивідуальною формою. Індивідуальним навчанням охоплені учні, які за станом здоров‘я не можуть відвідувати навчальний заклад.
У 2015/2016 навчальному році у навчальному закладі за індивідуальною формою навчалось 2 учні (довідки ЛКК лікарень), що складає 1,3 % від загальної кількості учнів школи. З них: 2 клас – 1 учень, 3 клас – 1 учень (діти-інваліди).
Велика увага приділялась якісному складу вчителів, що працюють з учнями.
Індивідуальні навчальні плани учнів розроблялись згідно відповідних Програм з предметів та рекомендацій лікувально-контрольних комісій. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.
Слід зазначити, що організація навчально-виховного процесу за індивідуальною формою забезпечувала не тільки певний освітній рівень дитини, відповідно до її здібностей, можливостей, а й допомагала розвивати соціальну компетентність дитини, шляхом залучення до участі у виховних заходах.
Необхідно зазначити, що майже незмінною є кількість учнів, які навчаються за індивідуальною формою (за станом здоров’я). Середня кількість таких учнів за шість останніх роки 1,3 особи на навчальний рік.

Організація профільного навчання
Протягом кількох років одним із основних напрямків роботи педагогічних колективів ЗНЗ району є створення умов для виявлення та розвитку здібностей кожної дитини в умовах упровадження профільного навчання. Профілізація навчання передбачає розширення науково-освітнього простору для учнів та педагогів; здійснює цілеспрямовану довузівську підготовку із залученням кадрового потенціалу ВНЗ; підсилює мотивацію учнів і підвищує інтерес до вивчення предметів тощо.  Однак, із-за відсутності спеціаліста та належної матеріально-технічної бази школи, враховуючи потреби учнів та батьків, з 01.09.2015 року учні 10-го класу навчалися за універсальним профілем.

Виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»
На виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 4, 9 «Про дошкільну освіту», ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту»,  Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р.       № 646 «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», розпорядження голови Харківської облдержадміністрації від 20 липня 2000 р. № 679 «Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 646 «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 04.10.2007 р. № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 року № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», наказу Державного комітету статистики України від 06.11.2007  № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» вчителями школи в літній період проведено облік дітей і підлітків шкільного віку, які проживають на території обслуговування Подолянської загальноосвітньої школі І – ІІІ ступенів.
Адміністрацією Подолянської ЗОШ І – ІІІ ступенів було своєчасно та у повному обсязі вжито заходів щодо забезпечення нормативності даної роботи. Організовано і проведено уточнення списків дітей та підлітків шкільного віку на підставі списків первинного обліку громадян, що зберігаються у Курилівській сільській раді. Складено списки дітей і підлітків шкільного віку: окремо на дітей, яким до 1 вересня 2015 року виповнюється 5 років і дітей та підлітків, яким до 1 вересня 2015 року виповнюється 6-18 років.
У школі здійснюється проведення профорієнтаційної роботи з учнями; проводиться роз’яснювальна робота з батьками, учнями щодо організації профільного навчання, до профільної підготовки, формування шкільної мережі; участь у Днях відкритих дверей навчальних закладів; за  окремим планом організовується проведення Тижня профорієнтації.
У школі створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної базової та повної загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, збагачення здібностей кожного учня.
У 2016/2017 навчальному році заплановано продовження відповідної роботи, необхідно активізувати роз’яснювальну роботу з батьками щодо організації поглибленого вивчення предметів, інформованості батьків, учнів про особливості зовнішнього незалежного оцінювання у 2017 році, вступу випускників до вищих навчальних закладів.

Кадрове забезпечення
Навчальний заклад забезпечений висококваліфікованими кадрами, для яких характерний постійний професійний ріст.
На 01.09.2015 року школа була оптимально укомплектована педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом.
На закінчення 2015/2016 навчального року в школі налічувало 22 педагогічних працівника (з них – 4 сумісники), з них:
вища кваліфікаційна категорія – 13
І кваліфікаційна категорія – 1
ІІ кваліфікаційна категорія – 5
спеціаліст - 2
9 тарифний розряд - 1
Мають звання та почесні нагороди:
вчитель-методист – 3 (з них: 2 сумісники)
старший вчитель –   3
Відмінник освіти  – 1 (Юр`єва О.С.)
нагрудний знак «Василь Сухомлинський» – 1 (Юр`єва О.С.)
При розподілі тижневого навантаження вчителів адміністрація школи враховувала  кваліфікацію вчителя, результативність його роботи за попередні роки, рекомендації профспілкового комітету з метою соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, віковий склад педагогів та досвід їх роботи.
Особливістю кадрового складу педагогічного колективу школи є те, що кількість досвідчених педагогічних кадрів переважає.
Бондар О.В, заступник директора з навчально-виховної роботи, зарахована до кадрового резерву директорів шкіл, Коржова О.В., вчитель історії, до кадрового резерву заступників директорів з навчально-виховної роботи.
Протягом навчального року неповне педагогічне навантаження мала Щербонос К.Ф., вчитель світової літератури та російської мови (пенсіонер).
На кінець 2015/2016 навчального року навчальні програми виконані.   17 педагогів користуються послугами міського автотранспорту, однак проїзд їм не оплачується.
Всі вчителі школи володіють навичками роботи з комп’ютером на рівні користувача.

Матеріально-технічна база
Протягом навчального року діяли навчальні кабінети та інші приміщення технічного і санітарно-гігієнічного призначення, які дали можливість у повній мірі забезпечувати навчально-виховний процес.
Кабінети частково оснащені та забезпечені необхідними приладами, препаратами, у відповідності до вимог Державних стандартів. Робота майстерні призупинена згідно припису Держкомнагляду. Для відновлення її роботи необхідно провести ряд заходів по ремонту та забезпеченню безпечних умов навчання.
У школі працює кабінет інформатики, який оснащений сучасними комп’ютерами (6 + 1), мультимедійним проектором, програмами навчального призначення. Для послуг учасників навчально-виховного процесу школа має технічні засоби навчання (телевізори, мультимедійні проектори, музичний центр, акустичні системи, відеомагнітофон, та ін.). З 01.09.2015 року школа підключена до Глобальної системи Internet, має власний сайт (podoly.klasna.com), блог (podoly.blogspot.com), електронну пошту (podolikup@rammbler.ru).
На пришкільній території розташований спортивний майданчик.

Реалізація практичних заходів щодо впровадження в закладі мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної
Одним з неодмінних і важливих складників культури особистості є її мовна культура, що якнайліпше засвідчує рівень освіченості, моральності та інтелекту людини.
У Подолянській школі навчання відбувається українською мовою.
Адміністрацією школи та педагогічним колективом проводяться певні заходи з питань формування мережі відповідно до потреб та демографічного складу населення: співбесіди з батьками майбутніх першокласників, анкетування та опитування з питань мови навчання; спільні виховні заходи, батьківські збори ЗНЗ з метою дотримання принципу мовної та територіальної наступності.
 Адміністрації школи та вчителі, які викладають українську мови і літератури у 1-11 класах планують більш дієві заходи з популяризації української мови, розширення сфери її використання, підвищення її авторитету.   
Учні школи беруть активну участь у мовно-літературних конкурсах різних рівнів
конкурс ораторського мистецтва  - Чернега Є., учениця 10-го класу, (участь);
районний етап турніру «Юних журналістів» - І місце;
участь у Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах;
райнонномута обласному етепах Всеукраїнських учнівських олімпіадах з української мови та літератури;
у Всеукраїнському конкурсі знавців української мови 6ім. П. Яцика (райоонний етап – І місце);
у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка (5 – 11 класів; ІІ – 1, ІІІ – 1) тощо.

Робота з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання
Участь учнів у пробному та основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року була організована відповідно до чинних нормативно-правових документів.
Упродовж начального року проводилась робота по інформуванню випускників про організаційні засади та особливості проведення ЗНО у 2016 році. Систематично на сайті школи розміщувалась оперативна інформація для майбутніх абітурієнтів та їх батьків. Оформлений куточок з питань організації та проведення ЗНО. З метою детального ознайомлення випускників та їх батьків з особливостями ЗНО були проведені батьківські збори. Проведені тематичні уроки інформатики з метою ознайомлення випускників з інформаційними ресурсами офіційного сайту ХРЦОЯО.  
Обов’язківу державну підсумкову атестацію у формі ЗНО здали:
українська мова та література – 9 учнів
математика – 4 учні
історія України – 5 учнів.
Перед педагогічним колективом стоять завдання щодо підготовки учнів до ЗНО:
розширення системи підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання через додаткові, індивідуально-групові форми роботи;
активне впровадження тестування на уроках;
використання можливостей варіативної складової навчального плану для підготовки учнів до ЗНО.

Робота з майбутніми першокласниками
На виконання  Закону України «Про дошкільну освіту» у  Подолянській ЗОШ І-ІІІ ступенів з 6 листопада 2015 року були організовані заняття для майбутніх першокласників. Охоплено навчанням 8 дітей (п’ятирічки, які не відвідують дитячий садочок).   Проводила  заняття вчитель 4 класу  Водолазська Р.М., яка має стаж роботи 27 роки, спеціаліст вищої категорії.
Заняття школи майбутнього першокласника не дублює розділи підготовчого періоду програми початкової школи.
Мета:
Формування необхідних навичок навчальної діяльності, відповідних віковим можливостям і вимогам сучасної української школи.
Розвиток пізнавальних інтересів дитини та бажання вчитись.
   Завдання:
Швидка та безболісна адаптація дитини до умов шкільного навчання.
Формування в дітей стійкого та впевненого бажання вчитись.
Перехід дитини від ігрової до навчальної діяльності.
Розвиток толерантних способів спілкування між дошкільнятами.
Щоп’ятниці з 14.00 до 16.00 год:  по 30 хвилин проводилися заняття з мовленнєвого, пізнавального, фізичного, художньо-естетичного розвитку  та з ігрової та трудової діяльності. Планування роботи цих занять побудоване відповідно до Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.05.2012р. № 604).
На заняттях з мовленнєвого розвитку протягом навчального року діти  вчилися розрізняти звуки, виділяти їх у словах, утворювати склади, слова, моделювати речення за даними моделями; вживати слова для позначення назв предметів, назв дій. Привчалися говорити чітко, слухати і розуміти співрозмовника, ставити запитання, будувати відповідь відповідно до почутого, складати описи іграшок, предметів, сюжетних ілюстрацій. Знайомилися з українськими народними казками, інсценували їх. На цих заняттях проходила підготовка руки до письма, знайомство з основними елементами написання букв.
На заняттях з пізнавального розвитку діти вчилися лічити предмети у межах десятка, розташовувати їх у просторі, порівнювати предмети за кількістю, висотою, довжиною, встановлювати відповідність між цифрою та відповідною кількістю предметів, елементів множин. Розширювали своє уявлення про геометричні фігури, їх  властивості. Знайомилися  з такими поняттями, як: пора року, тиждень, доба. Розпізнавали тварин своєї місцевості, овочі, фрукти.  
Під час ігрової діяльності малюки познайомилися з різноманітними народними, настільними  іграми.
Найулюбленіше заняття  п’ятирічок - фізичний розвиток. На цих заняттях вони перебували весь час у русі. Виконували вправи ранкової зарядки, вправи з м’ячами та гімнастичними палицями,знайомилися та грали у рухливі ігри.
Доторкнутися до світу прекрасного майбутнім першокласникам допомагають заняття з художньо-естетичного розвитку, де діти вчаться малювати, ліпити, виготовляти аплікації. Під час таких занять у дітей розвивається дрібна моторика кисті рук, що є дуже важливим у підготовці до письма, а також позитивно впливає на загальний рівень розвитку дитини.
Основним завданням підготовки дітей до школи є розвиток уваги, пам’яті,вміння слухати та виконувати завдання вчителя, працювати в колективі, вміти спілкуватися з товаришами та дорослими. Діти знайомляться з правилами поведінки у школі. Вони із задоволенням відвідують заняття,  вступають в контакт з учителем, психологом  та товаришами.
З батьками майбутніх першокласників теж проводилась певна робота. Вони прослухали лекції: «Що повинні знати і вміти діти перед тим, як піти до школи», «Здібності. Коли і як вони розвиваються», проведені ділові ігри: «Вимоги сім'ї та школи», «Готовність сім'ї та дитини до школи»; запропоновано зустрітися з логопедом, дільничним лікарем. Також проводились індивідуальні, групові консультації, тренінгові заняття, анкетування, спільно розроблялися плани подальших дій та пам'ятки по батьківській роботі в літній період.

Виховна робота
Керуючись Конституцією України, Законами, Указами Президента України, рішеннями КМ України, «Основними орієнтирами виховання учнів загальноосвітніх закладів України», органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, педагогічний колектив у 2015/20165 навчальному році виконує завдання поставлені перед собою та досяг певних успіхів у вихованні учнів школи.
Виховна робота в школі базувалася на загальнолюдських цінностях та духовних, моральних і культурних засадах народу України. Діяла чітко визначена система, спрямована на формування відповідного виховного простору з потужним виховним впливом на особистість учнів, що сприяло формуванню їх ціннісних орієнтацій та духовних пріоритетів.
Протягом 2015-2016 навчального року  виховна робота школи була спрямована на:
виховувати в учнів свідомого ставлення до свого народу, традицій, народної моралі;
здійснення пропаганди здорового способу життя;
прищеплення високих моральних якостей і правової культури;
розвиток творчіх здібносейі у дітей;
залучення до роботи органи місцевого самоврядування , районного управління МВС,    служби у справах дітей;
подовження угоди співробітництва школярів, батьків, вчителів;
подовження роботи МСШ , Ради у справах дітей, батьківського комітету.
Для реалізації цих завдань у школі був розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Методичні аспекти організації виховної діяльності закладу у світлі концептуальних засад «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11класів загальноосвітніх навчальних закладів» закладені в основу цих планів та програм та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, районні заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», заходів щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.
Зміст виховної діяльності школи полягає у науково обґрунтованій системі значущих якостей особистості, що характеризують її ціннісне ставлення до :
самої себе;
сім’ї, родини, людей;
праці;
суспільства і держави;
природи;
мистецтва.
Протягом року адміністрацією школи з виховної роботи вивчалися такі питання:
робота класних керівників з питань превентивного виховання,
стан роботи з учнями девіантної поведінки,
робота класного керівника з морального виховання,
робота класного керівник зі щоденниками.
Здійснена перевірка роботи гуртків, факультативів та курсів за вибором. За результатами перевірок по школі видані накази.
На педраді за темою «Виховне середовище школи» були розглянуті питання
«Роль вчителя у формуванні особистості учні»
« Вплив учнівського колективу на формування особистості учня»
 « Профорієнтація і роль школи у виборі майбутньої професії»
Методичне об’єднання класних керівників  працювало над проблемою «Формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості в умовах сучасної школи.». В ході установчого засідання ШМО визначили такі завдання на навчальний рік:
Підвищення ефективності навчально-виховного процесу;
Впровадження нових технологій, методик навчання та виховання учнів на основі досягнень педагогічної науки та практики вчителів-новаторів;
Гуманізація стосунків між учнями та вчителями школи;
Індивідуалізація виховання на основі вивчення психологічних особливостей учнів;
Вивчення науково-методичної літератури та педагогічного досвіду з проблем виховання та ін.
З метою виявлення та підтримки розвитку обдарованих дітей  у школі організовано роботу гуртків за інтересами.
№ з/п
Назва гуртка
Керівник гуртка
Класи
1
Семицвіт
Гетта С.С.
1-5
2
Географи - краєзнавці
Юр’єва О.С.
6-11
3
Кроки в світ економики та бізнесу
Юр’єва О.С.
8-11
4
Футбол
Сузов Ю.В.
5-11
5
Шахи
Бровко В.П.
3-5
6
Легка атлетика
Рудакова М.В.
5-11

Для формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал в школі були проведені наступні виховні види діяльності:
1. Учні школи взяли участь у святковій програмі з нагоди дня села Подоли.
2. Підготували спільно з будинком культури Військового містечка привітальні концерти для спонсорів школи (працівників лісгоспу, працівників сільського господарства, працівників  місцеваго самоврядування.)
Відповідно до річного плану роботи школи учні мали змогу взяти участь у
святі з нагоди 1 дзвоника,
виставці квітів «Квітуча країна»,
Конкурс дитячого малюнку до Міжнародного дня миру «Я хочу жити в якісному світі»
виставці – ярмарку «Щедрість рідної землі»,
шкільному конкурсі самодіяльності «Осінній зорепад»,
святі осені «Осінній вернісаж»,
Виставці-конкурсі новорічних композицій „Замість ялинки зимовий букет”
святах з нагоди Нового року та інших
районних фестивалях «ЮІР», «Молодь обирає здоровий спосіб життя»
пісенному  фестивалі «Солдати миру».
Учні школи стали учасниками виховних заходів з відзначення пам’ятних дат та подій:
заходи до Міжнародного дня людей похилого віку,
Міжнародного Дня боротьби зі СНІДом
тижня спорту до  Дня фізичної культури
до Дня збройних сил України;
свято „Вдячність і шана нині лише Вам, дорогі вчителі”:
заходи до Дня партизанської слави
заходи до Дня визволення Куп’янщини від німецько-фашистських загарбників
 Благодійна акція до Дня інвалідів.
 уроках Скорботи і Пам’яті жертв голодомору 1932-1933 р.р. та багатьох інших.
Також учні школи стали учасниками різноманітних конкурсів та виставок:
- У листопаді в районному конкурсі ЮІР  І місце(виступ) посіла агітбригада «Зебра» Подолянської школи. Загальне ІІІ.
- У лютому в районному  конкурсі ДЮП  ІІ місце посіла агітбригада «Пожежний експрес» Подолянської школи.
- У березні  в районному  конкурсі «Молодь обирає здоров’я» І, ІІ, ІІІ місця посіла агітбригада «Здоровенькі були» Подолянської школи.
- У травні  в районному  конкурсі «Джура» І місце отримала команда Подолянської  школи.
- У травні на обласному етапі  «Молодь обирає здоров’я»  ІІ, ІІІ місця посіла агітбригада «Здоровенькі були» Подолянської школи.
- У липні в регіональному  фестивалі молодіжної та естрадної  пісні «Цвіт папороті»  у відбірковому турі І місце зайняла Жукова Марина учениця 8 класу Подолянської школи.
На конкурсі В.Остапчука «Архієрейська ялинка»  Бєлік Єлизавета та її новорічна іграшка зайняла І місце;
Обдаровані учні беруть участь у всіх районних та обласних конкурсах.  Також учні постійно беруть участь у  виступі-привітанні спонсорів.
Велика увага адміністрації школи та педагогічного колективу приділяється роботі з дітьми облікових категорій. На початку  навчального  року комісією у складі громадського інспектора, класного керівника, членів батьківського комітету проведено обстеження житлово – побутових умов сімей пільгових категорій. Відповідно до яких складаються акти, які затверджені підписом та печаткою директора.
Протягом року діти залучаються до гурткової роботи. У школі працює 6 гуртків за інтересами які відвідують всі учні пільгових категорій.
Велика увага приділяється  захисту прав дитини, щодо охорони здоров’я. Діти-сиріти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених родин отримували протягом року організоване безкоштовне гаряче  харчування, діти соціальних категорій проходять щорічний медичний огляд.
Також протягом грудня діти соціальних категорій отримали матеріальну допомогу із фонду всеобучу на придбання шкільного одягу та приладдя. У 2015-2016 році матеріальну допомогу отримали багатодітні сім’ї, обдаровані, напівсироти, діти – інваліди на загальну суму 2815 гривні.  Крім того, у школі були проведені  благодійна акція до Дня інвалідів. Кошти використано на придбання подарунків дітям-інвалідам на День св. Миколая.
Протягом навчального року діти соціальних категорій постійно злучалися до участі у різноманітних конкурсах, вікторинах, концертах, виставах та інших видах виховної діяльності. Для цих дітей були організовані поїздка на Новорічну виставу до РБК м. Куп’янська (учні пільгових категорій)., 02.06.2016 р. – 40 дітей мали можливість відвідати Парк відпочинку м. Куп’янськ, де відпочили та отримали подарунки.
Велика увага педагогічного колективу і громадського інспектора з охорони прав дитини приділяється просвітницькій роботі серед батьків. Для них були організовані:
батьківські всеобучі, на яких розглядалися питання виховання та оздоровлення дітей, профорієнтації та корекції навчання та багато інших питань.
 приймальня громадського інспектора з охорони дитинства, яка працює щочетверга.
Постійно поновлюється стенд «Інформація для батьків, учнів та вчителів»
Важливу роль у забезпеченні успішного впровадження якісних знань, що відбувається в освітній галузі, відіграє процес управління. Реалізація основних напрямків розвитку освіти, спрямованих на модернізацію освітньої галузі, потребує реформування системи державного управління освітою, яке має забезпечити поступове звуження державного контролю з одночасним розширенням засад громадського самоврядування, формування її громадської складової. В зв’язку з цим у Подолянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області, відповідно до Положень про органи самоврядування створені та діють:
Рада навчального закладу (голова – Решетник О.В.);
Батьківський комітет школи (голова – Чернега І. Н.);
Учнівське самоврядування молодших класів «Веселка»;
Учнівське самоврядування учнів старшої школи «Молодіжна спілка школи».
Важливою ланкою діяльності педагогічного колективу є організація роботи з батьками. За планом роботи школи кожну декаду проводилися класні батьківські збори, а один раз на семестр загально шкільні батьківські збори. Батьки запрошувалися для участі в проведенні різноманітних місячників, декад, лекторіїв, свят, заходів.
 Проаналізувавши роботу  школи можна зробити висновок, що  педагогічним колективом проведена певна робота щодо формування свідомого громадянина держави. Особливих успіхів  у вихованні підростаючого покоління досягли: класовод Шульга Л.Г. – 2 клас,  Калашнікова К.М. – класний керівник 8 класу.

Безпека життєдіяльності та запобігання усім видам дитячого травматизму
Робота закладу щодо запобігання дитячого травматизму була спрямована на виконання   законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону дитинства», Указу Президента України від 20.11.2007 № 1121 «Про невідкладні заходи із забезпечення дорожнього руху», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за №1093/6284 (зі змінами), Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 №563, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за № 969/6160 та інших нормативно-правових документів.
Педагогічним колективом школи проводиться певна робота щодо запобігання всім видам дитячого травматизму. Один раз на семестр проводиться аналіз стану травматизму невиробничого характеру та під час навчально-виховного процесу. Цей напрямок роботи колективу закладу знаходився під  посиленою увагою  адміністрації   навчального закладу.
На підставі наказів відділу освіти Куп`янської районної державної адміністрації створено накази по школі щодо запобігання всім видам дитячого травматизму  на зимових, весняних та літніх канікулах.
В річному плані роботи школи на 2015/2016 навчальний рік розроблено окремі пункти щодо запобіганню дитячому травматизму. Наказами по школі призначено відповідальних за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності та визначено їх функціональні обов’язки. У разі нещасного випадку, що трапляється під час навчально-виховного процесу, протягом доби повідомляється районне управління освіти, організовується розслідування нещасного випадку з учасниками навчально-виховного процесу, проводиться аналіз причин та розробляються заходи щодо попередження травматизму, але в цьому семестрі ця потреба була у зв`язку з нещасним випадком, який стався під час навчально-виховного процесу з ученицею 3-го класу.
Питання профілактики дитячого травматизму розглядалися на нарадах при директорові (протоколи від 21.10.2015 № 3,  28.01.2016 № 6), заступнику директора з навчально-виховної роботи (протоколи від 14.09.15 № 2, 05.10.15 № 3, від 21.01.2016 № 6), нараді при заступнику директора з виховної роботи (від 21.12.15 року протокол № 4).  
В школі створені безпечні умови для навчання та виховання учнів. Учасники навчально-виховного процесу в цілому дотриму
ються санітарно-гігієнічних вимог та вимог безпеки під час проведення уроків та позакласних заходів. Відповідно до нормативних вимог з учнями проводяться відповідні інструктажі, індивідуальні бесіди.
Протягом 2015/2016 навчального року, напередодні осінніх, зимових, весняних та літніх канікул у закладі були проведені інструктажі з безпеки життєдіяльності зі школярами, під час яких особлива увага зверталася на безпечне поводження в побуті та на відпочинку. Інструктажі реєструються у відповідних журналах.
Одним із шляхів запобігання наявних негативних факторів та подолання їх наслідків, практичної реалізації завдань, визначених у державних документах, є впровадження в навчальний процес курсу «Основи здоров'я» (1- 9 класи), програма якого визначається практичним спрямуванням, передбачають формування основних моделей безпеки під час виникнення побутових, природних, техногенних надзвичайних ситуацій. У щоденниках учнів своєчасно ставиться відмітка про прослухану бесіду, в класних журналах практично без зауважень оформлюються сторінки з безпеки життєдіяльності.
Для удосконалення профілактичної роботи щодо запобігання дитячого травматизму серед учнів класними керівниками проводився комплекс бесід:
правила дорожнього руху;
правила протипожежної безпеки;
запобігання отруєнь;
правила безпеки при користуванні газом;
правила безпеки з вибухонебезпечними предметами;
правила безпеки на воді;
правила безпеки користування електроприладами, при поводженні з джерелами електроструму;
Я обираю здоровий спосіб життя.
Учителі фізики, хімії, біології, інформатики, фізичної культури мають куточки з правилами безпечної поведінки для учнів, а також папку з інструктажами з питань безпечної поведінки під час роботи на уроці, виконання практичних і лабораторних робіт. Ведуть облік проведення відповідних інструктажів з технічної безпеки до кожного виду робіт, тільки після цього допускають учнів до виконання означених завдань. У кабінеті хімії, медич­ному пункті усі хімічні реактиви мають правильне найменування, знаходяться у недоступному для дітей місці, використовуються відповідно до інструкцій та у відведений термін придатності.
Медична сестра Ляшенко О.І. приділяє особливу увагу проведенню профілактики захворювань, проводить необхідні профілактичні щеплення, з батьками - бесіди про важливість імунізації. Класні керівники здійснюють записи про проведені заходи з попередження дитячого травматизму із залученням медичної сестри.
В разі потреби в школі проводяться додаткові бесіди за фактами нещасних випадків з учнями району, міста, області. Ця робота фіксується в класних журналах та щоденниках дітей.
Особлива увага протягом семестру приділялася вивченню правил поводження з вибухонебезпечними предметами як дітьми, так і батьками
В позаурочний час, з метою формування навичок безпечної поведінки та пропаганди здорового способу життя, для учнів закладу організовувалися:
з 03 по17 вересня 2015 року – на виконання наказу по школі від 01.09.2015 № 130 «Про проведення у загальноосвітньому закладі двотижневика «Увага! Діти на дорозі!»,  в рамках якого були проведені виховні години «Безпека руху», конкурс малюнків на асфальті, на папері «Безпека дорожнього руху – запорука життя», випуск плакатів, написання диктанту «Безпека руху»;
з 14 по18.09.205 року – акція «Обережно! Гриби!», з цією метою проведено виховні годині «Гриби – не їжа для дітей», написання диктантів;
з 06-10.10.2015 – участь у районному етапі конкурсу-вікторини «Зробимо життя безпечним»;
відповідно до листа Куп’янського районного відділу Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області  від 03.11.2015 № 390, з метою проведення цілеспрямованої профілактичної роботи з підростаючим поколінням щодо профілактики травматизму невиробничого характеру, виховання поважного ставлення до безпеки людини; формування у підростаючого покоління світоглядних та етичних основ здорового способу життя, гармонізованих з природними, технічними та соціальними чинниками; усвідомлення необхідності вироблення навичок дотримання правил поведінки у надзвичайних ситуаціях, що виникають при порушенні життєвого процесу у побуті, під час трудової діяльності чи в соціальному середовищі, а також підняття рівня інформаційно-просвітницької роботи з питань забезпечення безпечної життєдіяльності з 09.11.2015 по 16.11.2015 проведений Тиждень безпеки дитини, в рамках якого сплановані та  проведені бесіди, вікторини, лекції, уроки-практикуми, випуск газет-блискавок, поновлено інформаційно-довідкові куточки з питань безпеки життєдіяльності, залучені учні до участі у конкурсі-вікторині дитячих малюнків та робіт декоративно – прикладної творчості під загальним гаслом «Зробимо життя безпечним»;
на виконання Закону України «Про дорожній рух», відповідно до плану спільної роботи  Управління Державтоінспекції ГУМВС України в Харківській області та ГУОН з питань профілактики дитячого дорожньо - транспортного травматизму, плану роботи відділу освіти на 2015 рік, наказу відділу освіти Куп'янської районної державної адміністрації від 04.11.2015 № 281 «Про проведення районного конкурсу дружин юних інспекторів руху у 2015/2016 навчальному році», з метою залучення широкого загалу школярів до участі у роботі, спрямованій на попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, прищеплення неповнолітнім  поваги до професії працівника міліції, організації змістовного дозвілля школярів та молоді, виховання в них культурних та естетичних смаків, 27 листопада на базі Петропавлівської     ЗОШ І –ІІІ ст. було проведено районний етап Всеукраїнського фестивалю юних інспекторів руху, на якому команда школи посіла ІІІ місце;
з 17 по 21.11.2015 року – виховні години «Запобігання надзвичайних ситуацій»
виступ агітбригади «Пожежники на захисті людей» (січень, 2016);
районний фестиваль Дружин юних пожежників (ІІ місце);
конкурс малюнків «Безпека руху-запорука життя», «Моя сім`я за безпеку руху» серед учнів 1-6 класів;
всесвітній День здоров’я  (квітень, 2016);
тиждень з охорони праці та безпеки життєдіяльності (квітень, 2016);
день здоров’я з елементами туризму (травень, 2016);
бесіди з профілактики туберкульозу, СНІДу, дотримання правил безпечної поведінки у вільний час, правил на ігровому майданчику, безпеки під час святкових днів тощо;
години спілкування «Ти - хозяїн свого життя», «У небезпечної межі», «Профілактика здорового харчування» (для 5-9 класів);
перегляди фільмів та їх обговорення «Станція призначення «Життя» до всесвітнього дня пам`яті померлих від СНІДу (для учнів 8-11 класів);
районний фестиваль «Молодь обирає здоров`я» (І місце), обласний етап – ІІ.
 Протягом І та ІІ семестрів поточного навчального року з учнями була проведені профілактичні бесіді, а саме:
10.09.2015 – «Безпека дорожнього руху» (лекція Синельникова Є.С., інспектора ВДАІ м. Куп`янськ )
15.09.15 – «Дитячий невиробничий травматизм» (інженер І категорії Куп`янської дистанції захисник лісонасаджень Франюк М.І.);
24.09.2015 –  навчання на тему «Правила безпеки громадян на залізничному транспорті» (Єфремов І.О., начальник пасажирського сектору Куп`янської дирекції залізничних перевезень Південної залізниці).
інженером І категорії Франюком М.І. «Правила безпеки на залізничному транспорті» (березень, 2016);
провідним спеціалістом Куп`янського РЦСССДМ Іншиною Н.В. «Здоровий спосіб життя» (квітень, 2016).
16-17.03.2016 року медичними працівниками Куп`янської центральної міської лікарні проведений поглиблений огляд учнів школи.
Однак, незважаючи на проведену роботу, протягом 2015/2016 навчального року  сталася 1 травма під час навчально-виховного процесу з ученицею 3-го класу та 1 травма побутового характеру з ученицею 2-го класу. Причина травмування: порушення правил особистої безпеки, безвідповідальність батьків і бездоглядність учнів позаурочний час.
У 2016/2017 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження дитячого травматизму та контроль за поведінкою учнів на перервах та під час екскурсій.
Створення умов для забезпечення психічного й фізичного здоров`я учнів та педагогів
Медичне обслуговування учнів та педагогічних працівників у школі здійснюється на достатньому рівні. Діє медичний кабінет. Школа забезпечена медичним працівником, який має стаж роботи та медичний досвід для забезпечення медичного нагляду за учнями, надання медичної допомоги та здійснення контролю за роботою всіх шкільних ланок. Медичний кабінет працює згідно річного плану затвердженого директором ЗОШ  та  лікарем.
Постійно проводиться аналіз стану здоров'я учнів,  аналіз захворюваності, аналіз гострої захворюваності дітей.
У школі щорічно згідно графіка проводяться поглиблені медичні огляди учнів спеціалістами поліклініки КЗОЗ «КЦМЛ»: педіатр, хірург, окуліст, невропатолог, отоларинголог, стоматолог, гінеколог.
Після медичного огляду оформляються листи здоров'я на кожен клас. Ці листи вклеюються до класних журналів для ознайомлення з ними вчителів-предметників з метою врахування стану здоров'я учнів, та розсаджування учнів відповідно до зросту, та по медичним показникам під час навчально-виховного процесу.
За результатами медичного огляду щорічно складаються списки дітей для занять в підготовчих та спеціальних фізкультурних групах,  видається наказ директора школи "Про результати поглибленого медичного огляду дітей Подолянської ЗОШ І-ІІІ ступенів".
Ведеться диспансерний журнал по школі. За даними медичного моніторингу кількість учнів, яка знаходиться на диспансерному обліку, збільшилась.
Вивчалися умови та спосіб життя школярів, рівень фізичного здоров’я учнів 1-11 класів шляхом тестування на уроках фізкультури, рівень спеціальних знань учнів з основ здоров'я, показники фізичного розвитку учнів шляхом ведення ними паспортів здоров'я, рівень захворюваності та стан здоров’я учнів шляхом медогляду.
Медичною сестрою здійснюється медичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму школи: раз на тиждень перевіряється санітарний стан усіх  приміщень школи, тричі на місяць здійснюється контроль за проведенням занять фізичною культурою, та ведеться журнал медико-педагогічного контролю за уроками фізкультури. Протягом року медичною сестрою ведеться амбулаторний прийом учнів, дані якого фіксуються в амбулаторному журналі, систематично відстежується  рівень захворюваності учнів та вживаються заходи щодо надання допомоги учням у покращенні стану здоров'я.
Для забезпечення умов збереження здоров'я учнів у школі дотримується режим провітрювання кабінетів згідно графіка.
Організовано питний режим учнів, у школі наявні і працюють питні фонтанчики.
З метою удосконалення роботи щодо профілактики захворюваності дітей та формування в них здорового способу життя розроблені заходи з формування в учнів навичок здорового способу життя.
Працівники школи проходять поглиблений медичний огляд один раз на рік згідно з графіком. Працівники їдальні проходять медичний огляд два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок державного бюджету. Проходження медичного огляду фіксується  в  санітарних  книжках  установленого  зразка,  які реєструються і зберігаються у медсестри школи.
Дані медичного огляду аналізуються медичною сестрою та складається відповідний звіт, який щоквартально здається в Куп’янську міжрайонну філію ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України»
У школі навчається 2 дитини-інваліда, яким створені умови для навчання, організовано навчання за індивідуальною форою навчання. Вчителі та учні бережно ставляться до цих дітей, уважні до стану їхнього здоров’я.

Організація гарячого харчування
У відповідності до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу ДсанПін 5.5.2.008-1, СанПін 42-123-4117-86 та спільних наказів МОЗ та Міністерства освіти і науки України №620/563 від 15.08.2006 та №242/329 віз 01.06.2005 у школі створено умови для організації харчування. Відповідно до постанови кабінету міністрів України від 22.11.2004 №1591 визначаються норми для одноразового харчування учнів.
Харчуванням охоплено 100% учнів початкової школи та  62 % учнів 5-11 класів, у тому числі гарячим харчуванням - 62  %.
Учні 1-4 класів отримують безкоштовне гаряче харчування за рахунок бюджетних коштів на суму 8,00 гривень,  учні 5-11 класів пільгового контингенту отримують безкоштовне  гаряче харчування за рахунок бюджетних коштів на суму 8,50 гривень.
В закладі ведеться необхідна документація по їдальні: журнал здоров’я працівників їдальні, журнал огляду чергових учнів на гнійничкові захворювання, журнал бракеражу готової продукції, журнал бракеражу швидкопсующихся продуктів, журнал обліку температури холодильного обладнання.
Наказом по школі призначено відповідальних за організацію харчування учнів 1-4 класів, дітей пільгового контингенту, складено і затверджено директором школи графіки харчування та чергування вчителів у їдальні.
В наявності графіки завезення продуктів з відповідними документами (сертифікатами). В наявності 10-тиденне меню, яке погоджене з управлінням Держпродспоживслужби, меню-розкладка, щоденні меню.
Організовано дієтичне харчування згідно з висновками щорічного медичного огляду учнів або довідками від лікарів.
Харчоблок має набір приміщень та обладнання з моменту будівництва школи. Є електроплити, електродухові шафи, електром’ясорубку, витяжну систему, набір посуду. Харчоблок оснащено холодною та гарячою водою. Є водонагрівач та три холодильника.
В школі дотримуються вимог до харчування: 10-ти денне меню, сертифікати якості продуктів, норми збереження продуктів, технологічні карти, особиста гігієна працівників харчоблоку, необхідна документація з охорони праці.
Здійснюється система контролю за станом організації харчування: адміністрація школи, профспілковий комітет, сестра медична школи, шкільна рада, бухгалтерія відділу освіти, райфінвідділ, КРУ, комплексні перевірки та перевірки за епід. показниками  управлінням Держпродспоживслужби в Куп’янському районі та Куп’янською міжрайонною філією ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України».
Однак, ще існує проблема – це недостатнє охоплення гарячим харчуванням  учнів 5-11 класів за власні кошти. Тому, класним керівникам 5-11 класів потрібно проводити роботу з батьками та учнями 5-11 класів з питання раціонального, здорового харчування в шкільній їдальні.

Виконання законодавства України з питань соціального захисту дітей пільгових категорій
На початок навального року поновлені списки дітей пільгового контингенту та списки дітей з сімей які опинилися в скрутній ситуації. Всі ці діти перебувають на обліку особового контролю педагогічного колективу.
На початку навчального року комісія у складі громадського інспектора, класного керівника, членів батьківського комітету провели обстеження житлово – побутових умов сімей пільгових категорій. Відповідно до яких складаються акти, які затверджені підписом та печаткою директора.
Протягом року діти облікових категорій залучалися до гурткової роботи. У школі працює 6 гуртків за інтересами:
1. Семицвіт –відвідує 11 дітей пільгових категорій;
2. Футбол –10 дітей пільгових категорій;
3. Кроки у світ економіки та бізнесу –2 дітей пільгових категорій;
4. Шахи – 15 дітей пільгових категорій;
5. Гурток Географи- краєзнавці –7 дітей пільгових категорій.
6. Легка атлетика - 5 дітей пільгових категорій
Для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених родин організоване безкоштовне гаряче  харчування, діти соціальних категорій проходять щорічний медичний огляд.
Велика увага приділяється  захисту прав дитини, щодо охорони здоров’я. Діти-сиріти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених родин отримували протягом року організоване безкоштовне гаряче  харчування, діти соціальних категорій проходять щорічний медичний огляд.
Також протягом грудня діти соціальних категорій отримали матеріальну допомогу із фонду всеобучу на придбання шкільного одягу та приладдя. У 2015-2016 році матеріальну допомогу отримали баготодітні сім’ї, обдаровані, напівсироти, діти – інваліди на загальну суму 2715 гривні.  Крім того, у школі були проведені  благодійна акція до Дня інвалідів. Кошти використано на придбання подарунків дітям-інвалідам на День св. Миколая.
Протягом навчального року діти соціальних категорій постійно злучалися до участі у різноманітних конкурсах, вікторинах, концертах, виставах та інших видах виховної діяльності.
Для цих дітей були організовані поїздка на Новорічну виставу до РБК м. Купянська, 02.06.2016 р. – 40 дітей мали можливість відвідати Парк відпочинку м. Купянськ, де відпочили та отримали подарунки.

Робота з профілактики правопорушень та інших негативних проявів в учнівському середовищі
Однією із сторін всебічного розвитку особистості є наявність у неї високої культури поведінки, адже не можна вважати людину культурною, коли вона, маючи ґрунтовні знання, добре працюючи або навчаючись, порушує норми моралі чи законів. В Україні спостерігається тенденція до зростання дитячої злочинності, поширення злочинності серед неповнолітніх випереджає її загальне зростання, при цьому вона «омолоджується». Проблема злочинності, жорстокого поводження між однолітками залишається однією з головних проблем нашого суспільства.
Тому робота щодо профілактики правопорушень у Подолянській загальноосвітній школі ведеться постійно, відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Національної програми «Діти України», Комплексних програм профілактики злочинності, запобігання дитячої бездоглядності та інших правових документів.
Розвиток правової культури школярів - процес довготривалий та нелегкий. Для того, щоб він був результативним, необхідно дотримуватись певних принципів:
зацікавленість школярів;
безпосередня участь кожного учня у підготовці та проведенні заходів;
різноманітність тематики, форм та методів;
систематичність та системність.
Загальна мета та конкретні завдання правового виховання вирішуються в процесі навчальної діяльності. Одночасно виділяються конкретні задачі правового виховання. До них відносяться:
 формування в кожного учня системи знань з питань основ держави та права, розвиток інтересу до цієї галузі знань і зв’язок права з навколишньою дійсністю;
формування поваги до держави, до її законодавчих та виконавчих органів;
прищеплення навичок правосвідомої поведінки;
виховання нетерпимості до різноманітних правопорушень;
формування потреб та умінь активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні інтереси інших осіб.
Робота педагогічного колективу щодо попередження злочинності та правопорушень серед учнів планується щорічно та поєднується з системою всієї виховної роботи у школі. План розроблено за місяцями, кожен з яких передбачає такі напрямки роботи: профілактична робота, робота з батьками, правовий всеобуч, соціально-психологічна робота, робота з педагогами.  Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорі, засіданнях методичного об’єднання класних керівників:
У школі створено Раду профілактики, яка слідкує за дотриманням правил поведінки і правопорядку учнями під час навчально-виховного процесу; а також займається питаннями щодо запобігання дитячий бездоглядності, безпритульності, попередження правопорушень, злочинів, зміцнення дисципліни серед учнів та створення умов, що сприяють соціальному зростанню молоді, підвищенню її соціальної активності.
В школі також ведеться:
контроль за відвідуванням учнями занять (ведеться класними керівниками в журналі, кожного дня відмічаються відсутні по всіх класах, адміністрація школи контролює відвідування школи учнями);
проводяться по класах цикли бесід на правову тематику;
ведеться постійна індивідуальна робота з учнями, що мають схильність до порушення норм поведінки
проводяться наради при директорові, засідання методичних об’єднань класних керівників, засідання педагогічних рад, де висвітлюються питання профілактики злочинності та правопорушень серед учнів школи;
батьківські збори за даною тематикою загальношкільні та по класах;
класні виховні години 1-11 класів;
місячники та Тижні правових знань з профілактики правопорушень серед учнів школи. Так в рамках тижня правової освіти та правового двотижневика проведено лекторій, де учнів 9-11 класу було ознайомлено з Кримінальним кодексом України та роз’яснено особливості відповідальності неповнолітніх.
Адміністрацією регулярно проводиться моніторинг стану роботи в закладі щодо профілактики злочинності, правопорушень та інших девіантних проявів серед учнівської молоді, узагальнюються і аналізуються його результати, здійснюється контроль за поведінкою учнів, пропусками занять без поважних причин, проводяться лекції, бесіди, анкетування, диспути, круглі столи щодо попередження правопорушень.
Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та їх батьками за місцем мешкання, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та в школі, постійно співпрацюють з батьками щодо посилення контролю за поведінкою та місцезнаходженням дітей в позаурочний час.
Практичний психолог школи Садовська В.В. постійно проводить діагностику інтересів, нахилів, здібностей школярів; діагностику та корекцію особистісного самовизначення учнів; розробляє і проводить заходи щодо створення сприятливих умов для саморозвитку особистості в колективі; формування професійних нахилів.
Також ведеться робота з батьками учнів та вчителями, а саме:
практичні поради щодо виходу з проблемної ситуації
 допомога у встановленні причин, які призводять до виникнення проблем та вирішення їх
поширення знань з психології, соціології, медицини, які сприяють ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень, ознайомлення з основами вікової психології
практичне використання набутих знань у вирішенні конкретних питань навчання й виховання.
На початку навчального року було оновлено банк даних дітей пільгових категорій, складено план заходів на навчальний рік.
Протягом року велася індивідуальна робота з дітьми схильними до правопорушень та їхніми батьками.
Щоквартально проводилися тематичні виховні години з метою попередження правопорушень: 1 клас – «Мої права та обов’язки», «Думай про наслідки»; 2 клас – « Навчаємося слухати однокласників», «Знаходимо розумний спосіб застосуванню своєї сили», «Права та обов’язки», 3 клас – «Правила поведінки в громадських місцях», «Як научитися стримуватися під час конфлікту», «Я маленький громадянин», 5 клас - «До чого може привести порушення закону», «Твої права і обов’язки», «Пропуски уроків без причини – правопорушення»; 6 клас – «Моя поведінка», «Конфлікти в колективі», 7 клас – «Моя поведінка на вулиці», «Куди звернутися з проблемою», «Знаю свої права», «Бережливе ставлення до шкільного майна»;  8 клас – «Знаю свої права – вмію ними користуватися», «Мої права закінчуються там, де починаються права інших», «Відповідальність за вчинки»», «Думай наперед»; 9 клас – « Права та обов’язки: в школі та вдома», «Поведінка в громадських місцях», «Зміни у Кримінальному кодексі України», «Відповідальність неповнолітніх»; 10 клас – «Злочин і покарання», «Насильство не метод вирішення спору», «Кримінальний кодекс України»; 11 клас – «Будь обережним! Торгівля людьми», «Небезпечна межа», «Насильство в сім‘ї - злочин», «Кримінальний кодекс України».
Педагогічний колектив школи веде роботу щодо попередження насильства в сім’ї у якій керується Законом України «Про попередження насильства сім’ї» та «Порядок розгляду звернень щодо фактів жорстокого поводження з дітьми», з якими були ознайомлені на методичному об’єднанні класних керівників. Так на загальношкільні батьківські збори було запрошено дільничного інспектора лейтенанта Курило А.В., який розповів про насильство в сім‘ї та відповідальність за дії чи бездіяльність у випадках насильства.
На теми «Попередження насильства у сім‘ї» та «Контроль за місцезнаходженням та поведінкою дітей за межами дома та школи» були проведені бесіди на всіх класних батьківських зборах. Під час зборів було проведено анкетування батьків «Виховання без покарань» з метою виявлення їхнього погляду на цю проблему. Проведено МО класних керівників 1-11 класів за темою «Профілактика жорстокого поводження з дітьми». Учасники навчально – виховного процесу отримали інформацію у вигляді лекції та презентації та отримали рекомендації з питань попередження насильства дітей.
У школі постійно працює правова скринька «Запитуйте, відповідаємо».

Робота щодо організації оздоровлення учнів
Загальна мета роботи закладу відпочинку: організувати відпочинок та оздоровлення дітей в період літніх канікул, спрямувати їх діяльність в загальнопозитивній якості людини-учня.
На основі методичних рекомендацій методичної літератури, творчості й ентузіазму вчителів, вихователів в Подолянській ЗОШ І-ІІІ ступенів в період з 30.05.2016р по 16.06.2016р (1-8 та 10кл.  - 60 уч.)  запланований і реалізований план дій для досягнення даної мети.
Увага щодо контингенту учнів  акцентувалася на дітях, позбавлених батьківського піклування (1 дитини), діти з багатодітних родин (13 дітей), з малозабезпечених сімей (3 дитини), на обдарованих дітей (3 дітей), дітей «Д»-обліку (40 дитини).
Головним і найважливішим завданням педагогів було збереження здоров’я учнів та запобігання ними нещасних випадків при перебуванні не тільки в закладі відпочинку, але й у домашніх умовах. Повсякденно велися бесіди з учнями на основі перегляду документальних фільмів про небезпеку кишкових захворювань, поведінку біля водоймищ, у лісі, при екстримальних погодніх умовах, про правила дорожнього руху і пожежної безпеки тощо.
План роботи пришкільного закладу відпочинку був побудований з урахуванням  усіх психологічних особливостей учнів. Для того, щоб дітям було цікаво відпочивати, нами було розроблено основні напрямки роботи для  виховання у дітей навичок здорового способу життя та військово - спортивне виховання.
Серед видів і форм діяльності особлива увага була приділена наступним формам: організаційно - громадській (презентація загонів табору, виконання доручень, щоденно відбувалися підсумки табірного дня); санітарно-оздоровчій (виконували санітарно-гігієнічні вимоги, дотримувалися розпорядку дня); військово-спортивній (зарядка, спортивні змагання); пізнавальній (екскурсії, конкурси, спостереження за довкіллям); художньо-творчій (концерти, розважальні програми); трудовій (чергування в їдальні); ігровій.
Усі вихователі вміло організовували роботу 3 табірних загонів: «Здоров’ятко» «Переможці» і «Посмішка» Під час роботи було враховано та  задоволено потреби  кожної дитини. Професіонали – вихователі талановито  зацікавлювали та розвивали творчі здібності вихованців, а це головне завдання роботи закладу. Завдяки таким вмінням у ПЗВ «Всесвіт» були створені відносини взаємоповаги, взаєморозуміння, взаємодопомоги між дітьми та вихователями.
Турбота про відпочинок
На функціонування виховної роботи ПЗВ «Всесвіт» були залучені спонсорські кошти. На звернення начальника закладу Росенко Л.В. про надання допомоги відгукнулося господарство СТОВ “Мрія”, яке запропонувало для всіх вихованців закладу відпочинку екскурсію до тваринницьких ферм, що знаходяться на території сіл Глушківка та Кругляківка. Заступник директора Г.С.Головко та зоотехнік Сотнік А.О. розповіли про роботу ферм, показали тварин; сучасне технічне оснащення; пригостили дітей гостинцями.
Спонсорську допомогу на відкриття та функціонування ПЗВ надали господарі магазинів “Все звезды”, «Продукты» (П\П КозаковаН.) та “Пікнік”, що знаходяться в смт.Ківшарівка, П/П Догадайло с.Глушківка, П/П Волков В.О. маг. «Обрій», ООО ТРК «Простор»
П/П “Догадайло” подарував солодощі на відкриття закладу відпочинку. Ганус П.О., м/н “Пікнік” виділив 500 грн, на які були придбані настільні розвивальні ігри, кольорова крейда, фарби гуаш, пензлики, прості та кольорові олівці та фломастери, кольоровий та ксероксний папір, файли, ручки, маркери, ватмани, кнопки канцелярські, голки, клейка стрічка, тканина для пошиття хусточок вихованцям закладу. Бешта С.І.., м/н “ Все звезды ” 200 грн на закупівлю солодощів на закриття ПЗВ. Господарі магазину «Продукты» - 100 грн на солодкі призи на конкурси, ООО ТРК «Простор» - закупівля солодощів до Міжнародного Дня захисту дітей та ксероксний папір,   керівники маг. «Обрій» канцтовари на суму 300 грн. Батьківські кошти на різноманітні екскурсії – 15 715 грн.
Національно-патріотичне виховання
Щоденна робота закладу була побудована на засадах національно-патріотичного виховання школярів. Діти дізнавалися про культурну й духовну спадщину українського народу - співали українських пісень, розказували вірші, ділилися звичаями та традиціями окремих родин. На яскравому прикладі з життя односельців було проведено виховний захід «Моє рідне село».
Діти - найцінніший скарб нації
Вихованці ПЗВ «Всесвіт» взяли участь у святковому концерті-виступі до Міжнародного Дня захисту дітей. Вчителі, в свою чергу, провели лекцію про права дитини в суспільстві. Діти відвідали міський парк: каталися на каруселях, грали в активні ігри на свіжому повітрі, отримали солодощі від організаторів-спонсорів.
Духовність
В процесі виховання школярів велика увага приділялася товариськості, дружбі, любові до ближнього, моральним цінностям людини.
Естетичне виховання - відчуття прекрасного
В даному напрямку проводилися заходи: конкурс дитячого малюнку,  «Малюнок на асфальті», конкурс на найкращий віночок із польових квітів, ліплення із пластиліну улюблених казкових персонажів. Діти із захопленням переглянули добірку  мультимедійних фільмів. Улюбленою розвагою вихованців було виконання пісень за принципом «караоке».
Світ навколо нас
Ряд заходів, а саме, щоденні екскурсії мальовничими куточками рідного краю: поїздки до м.Харків (екопарк ім.Фельдмана, меморіал Дробицький яр, м.Святогірськ, с.Сенькове, м.Двурічна, м.Купянськ, с.Ягідне), конкурси акторської майстерності, вікторина «Лікарські та отруйні рослини нашого міста» - спрямовували школярів до шанобливого ставлення до всього, що нас оточує.
Рух - запорука здоров’я
Основне завдання табору - оздоровлення дитини. Відтак, щоденна зустріч з вихованцями розпочиналася ранковою гімнастикою. Значна увага приділялася рухливим іграм та вправам протягом усього дня. Впродовж роботи табору проведено ряд спортивних змагань та турнірів. До вподоби малюкам стали рухливі ігри «Малюкбол», «Квач», «Школярі», «Футбол», «М’яч – наш друг і помічник», змагання зі стрибків у довжину.
Під час роботи ПЗВ «Всесвіт» деякі вихователі відвідали ПДЗОВ «Олімпія» м.Балаклія  з метою обміну досвідом та можливості співпрацювати.
За час роботи пришкільного закладу відпочинку було проведено ряд заходів:
Конкурс загадок про особисту гігієну;
Конкурс «Кращий капелюшок»;
Свято «Ми – діти України»;
Свято «Табірна клоунада»;
Свято «Подорож довжиною в літо»;
Книга рекордів табору;
Конкурс «Спритний загін»;
Свято «Ми поважаємо тварин»;
Конкурс поробок «Виготуй поробку сам»;
Змагання «Поклик джунглів»
Змагання з вихованцями Ягіднянської ЗОШ  (футбол);
Квест;
Профілактична коловерть «Боді-Арт»;
Екологічні ігри;
Конкурс малюнків «Мої канікули»;
Свято «Таланти ПЗВ «Всесвіт»»
ЕКСКУРСІЇ:
Екскурсія до музею медичного коледжу;
Господарство СТОВ «Мрія»;
с.Сенькове яхт-клуб, катання на «Петрі-1»;
 Екскурсія до Куп’янського краєзнавчого музею;
м.Святогірськ, екскурсія по святим місцям, катання по Сіверському Донцю;
Парк культури та відпочинку м.Купянськ;
м.Харків, екскурсія до екопарку,
м.Харків, Дробицький Яр;
м.Двурічна – Національний природничий парк;
Кислівський музей бойової та трудової слави;
с.Ягідне – екскурсія вулицями села;
Екскурсія до Куп’янської центральної аптеки № 63;
Екскурсія до Куп’янського відділення Приватбанку
З метою попередження нещасних випадків з дітьми під час табірної зміни проведені бесіди, конкурси, вікторини, ігри:
Правила користування електроприладами;
Правила протипожежної безпеки;
Правила безпеки на водоймах;
Правила безпечної їзди на велосипеді;
Правила захисту від комах, кліщів, комарів;
Сонце: наш друг та ворог;
Обережно! Отруйні гриби!;
Обережно! Не всі ягоди корисні;
Аукціон знань з надання першої медичної допомоги;
Конкурс знавців правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки;
Гра з правил дорожнього руху "Випробування на дорозі";
Конкурс "Щоб не трапилось біди, правил безпеки дотримуйся завжди";
Вікторина "Азбука безпеки";
Гра "Сам собі рятувальник";
Конкурс малюнків "Небезпеки, що оточують нас".
     Матеріально-технічне забезпечення:
Ігрові зони;
Магнітофон;
DVD-програвач;
Ноутбук;
Мультимедійний проектор;
Телевізор;
Компютери;
Фотоапарат;
Настільні ігри, пазли;
мячі, скакалки, бадмінтон, резин.для стриб.;
шашки, шахи, нарди;
мякі іграшки, повітряні кульки;
олівці, фломастери, фарби, розмальовки, альбоми та ін..канцтовари.
Набуті вміння, навички і талант вихованці виявиляли в день закриття на загальнотабірній  лінійці. Вихованці щиро дякували своїм наставникам за цікаво проведений час. Свої враження діти залишали протягом роботи закладу відпочинку на «Дереві вражень», яке розміщене в рекреації школи та ПЗВ «Всесвіт».
    В «Журналі використання позабюджетних коштів» підведено підсумки спонсорської допомоги по ПЗВ «Всесвіт», в якому прописано благодійники, найменування товарів та послуг, ціни та суми витрачених коштів, відповідальні та призначення. Загальна сума грошей, залучених на активний відпочинок по закладу відпочинку «Всесвіт», становить 18 115грн. 00 коп.

Співпраця з батьками
З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. На даний час особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:
оптимальне формування мережі навчальних закладів;
зміцнення матеріально-технічної бази;
забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;
формування здорового способу життя;
реалізація освітніх програм тощо.
Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.
На батьківських зборах розглядалися  питання:
Вересень:
1. Про організований початок нового навчального року:
2. Про підсумки роботи у 2014/2015 навчальному році.
3. Про організацію та проведення профілактичних медичних оглядів учнів у 2015/2016 навчальному році;
4. Про роботу з профілактики правопорушень, злочинності, наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму, СНІДу;
5. Про соціальний захист учнів у школі
6.  Про попередження дитячого травматизму
7. Про моральні якості людини, особливості їх вияву в різних сферах діяльності
Квітень:
1. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.
2. Про порядок організації оздоровлення учнів влітку 2016 року.
2. Про проведення зовнішнього незалежного оцінювання  та ДПА випускників в 2016 році
3. Про участь  у весняних екологічних акціях.
4. Про ремонт шкільного приміщення.
Співпраці з батьками в школі приділяється велика увага, вчителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів, організують спільні заходи, свята.

Охорона праці
Робота педагогічного колективу з охорони праці протягом 2015/2016 навчального року була організована згідно з Законами України «Про охорону праці», «Про освіту», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом МОНУ від 01.08.2001 №563 (зі змінами, затвердженими наказом МОНУ від 20.11.2006 №782).
Відповідно до плану роботи школи проводилися навчання працівників  з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки.
На початку навчального року було здійснено наступні заходи:
проведення вступного інструктажу з ОП;
проведення інструктажу на робочому місці;
підписання актів на дозвіл проведення навчальних занять у кабінетах інформатики, фізики, хімії, біології, інформатики, спортзалах, спортивному майданчику;
підписання акту прийняття школи до нового навчального року;
опрацювання Положення про охорону праці в загальноосвітній школи;
контроль наявності інструкцій з охорони праці в навчальних кабінетах школи, спортзалі;
видання наказу про організацію роботи з ОП.
Згідно вимог оформлялася відповідна документація з охорони праці: журнали реєстрації та видачі всіх видів інструкцій, інструктажі з охорони праці для працівників та учнів.
Питання охорони праці, збереження здоров’я та життя учнів та вчителів піднімалися на засіданнях педради, нарадах при директорові, засіданнях класних керівників, класних та батьківських зборах.

Реалізація програми «Обдарована молодь Куп`янського району на 2013-2017 роки»
Відповідно до Закону України «Про освіту»,  Указу   Президента  України № 1013 від 4 липня 2005 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» для подальшої реалізації державної політики у сфері створення сприятливих умов для виявлення обдарованої молоді та набуття нею навичок і знань, у яких найбільше виявляються її природні здібності в певних галузях діяльності, на виконання районної програми «Обдарована молодь Куп`янщини на 2013-2017 роки», наказу по школі від 01.09.2015 № 121 «Про роботу з обдарованою молоддю та залученням учнів до науково-дослідницької роботи МАН»  адміністрацією та педагогічним колективом школи у 2015/2016 навчальному році були здійснені такі заходи:
практичним психологом школи проведена робота щодо діагностики і моніторингу розвитку здібностей дітей, оновлена база даних обдарованості - 19 учнів,    (у минулому навчальному році – 14) та сплановані заходи роботи з ними;
поновлена наукова-методична база з питань роботи з обдарованими дітьми;
проведений шкільний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів;
організована робота з підготовки та участі учнів школи в районному та  обласному етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів;
організована робота з підготовки та участі учнів школи у районному етапах предметних турнірів;
організовані та проведені шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;
організована робота гуртків та факультативів за бажанням учнів;
забезпечене інформування про всі досягнення учнів школи;
визначені кандидати з числа обдарованих учнів школи на участь у районному конкурсі «Учень року» (Бєлік Є., учениця 6-го класу, Черненко В., учень 10-го класу, в номінації «Інтелектуал»).
Робота колективу школи, яка проведена за програмою виявлення та підтримки талановитої молоді і створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності, має свої позитивні результати. Як відомо, дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, створення умов для збереження і розвитку інтелектуального потенціалу нації є різноманітні інтелектуальні змагання: Всеукраїнські олімпіади, турніри, Інтернет-олімпіади, інтерактивні конкурси.
Аналізуючи роботу ШМО під час організації і проведення шкільного та районного етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України слід відзначити, що в даному напрямку вчителі працюють не систематично і не активно.
 Протягом жовтня – грудня 2015 року проводилися І та ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. У І (шкільному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь  - 205 учнів 6-11 класів (відповідно у 2014/2015 навчальному році – 181 учнів), у Всеукраїнському конкурсі знавців української мови 29ім. П. Яцика -  12 учнів 3-4 класів (І – 1), у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка – 21 учень (5 – 11 класів; ІІ – 1, ІІІ - 1).
Жодного місця учні школи не посіли з таких предметів як: екологія, українська мова та література, інформатика та інформаційні технології,  астрономія, правознавство, тому вчителям-предметникам необхідно спланувати роботу щодо підвищення рівня роботи з обдарованими дітьми протягом 2016/2017 навчального року.
Протягом поточного навчального року учні школи брали участь у різноманітних конкурсах учнівської творчості, а саме:
районний етап турніру «Юних біологів» (ІІІ місце),
Конкурс ораторського мистецтва  - Чернега Є., учениця 10-го класу, (участь)
районний етап турніру «Юних економістів» (ІІ місце);
районний етап фестивалю дружин Юних інспекторів руху – ІІІ місце;
обласний етап Всеукраїнської експедиції «Моя Батьківщина – Україна» - переможці   в   номінації «Географія рідного краю» Сургай Д., Свистунова К., учениці 8-го класу (керівник Юр`єва О.С.)
районна виставка юних природоохоронців «Зимовий вернісаж» - Росенко К., Томашевська О, учениці 10-го класу, - І місце; Чернега Є., Герасименко В., учениці 10-го класу, - ІІ місце;
районна виставка-конкурс писанкарства «Різдвяна писанка» - Бєлік Є., Загоруйко В., учениці 6-го класу, (керівник Гета С.С.), роботи направлені на обласну виставку-конкурс;
конкурс різдвяно-новорічних прикрас «Зимова казка» під патронатом народного депутата В. Остапчука – Бєлік Є., учениця 6-го класу, переможець І туру запрошена на свято Архірейської ялинки у м. Ізюм;
районний етап турніру «Юних істориків» - І місце;
районний етап турніру «Юних журналістів» - І місце;
районний фестиваль Дружин юних пожежників – ІІ місце;
районний фестиваль «Молодь обирає здоров`я» - І місце, обласний етап – ІІ місце;
районний етап конкурсу «Учень року» в номінації «Інтелектуал» Черненко В., учень 10-го класу, - І місце;
участь в фіналі обласного етапу Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів;
VI Харківський обласний фестиваль - конкурс дитячої та юнацької літературної і художньої творчості «Мій Пушкін» - Чернега Є., учениця 10 класу, (лауреат);
участь у Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах -  «Колосок – осінній», «Геліантус», «Грінвіч», «Кенгуру»,  «Колосок – весняний», «Левеня», «Бобрес-2015», «Кенгуру», «Пазл», «Соняшник» тощо.
Продовжена робота НТ «ТЕМП» з метою залучення учнів до процесу самоосвіти, до участі у інтелектуальних турнірах та конкурсах, удосконаленню вмінь і навичок самостійної роботи, організації науково-дослідницької роботи учнів; продовжувати роботу щодо впровадження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, вивчення та узагальнення ППД. Роботу розпочали Сургай Дар`я, учениця 8-го класу, керівник Щербонос К.Ф., вчитель російської мови та зарубіжної літератури,   Ларичева Валерія, учениця 9-го класу, керівник Юр`єва О.С., вчитель предмету «Харківщинознавство». Однак, жодна із робіт не взяла участь у І (районному)  ні в ІІ (обласному) етапах конкурсі - захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів  МАН.
Певних результатів досягли спортсмени школи під керівництвом вчителів фізичної культури:
змагання з баскетболу «3х3» за програмою спартакіади учнівської молоді «Спорт протягом життя» - серед юнаків І місце,
районний етап змагань з легкої атлетики  - ІІІ місце
обласний етап Всеукраїнської спартакіади серед допризовної молоді, який проходив на стадіоні «Зірка» Харківського університету повітряних   сил   ім. І.М.  Кожедуба  – ІІІ місце (керівник Герасименко С.Ю., вчитель предмету «Захист Вітчизни»);
районний шаховий турнір в рамках проекту «Творча Слобожанщина» під патронатом народного депутата України Віктора Остапчука (участь);
районний шаховий турнір «Біла Тура» - І місце; та участь в обласному етапі (Лаурсон В., учень 8-го класу, - ІV місце);
районні змагання з легкоатлетичного чотирьохборства – І місце (Пономарьова Є., учениця 8-го класу – І місце
І (районний) етап «Всеукраїнської дитячо-юнацької  військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)» - І місце
районний етап змагань «Козацький гарт» - І місце, та участь в обласному етапі.
Протягом навчального року на базі закладу працювали спортивні секції (футбол, шахи, легка атлетика), гуртки «Семіцвіт» та «Кроки в світ економіки та бізнесу»; «Географи – краєзнавці» (обласна станція юних туристів»).
З 19.02.2016 року по 01.03.2016 року Черненко Владислав, учень 10-го класу, брав участь у відбірково-тренувальних зборах з підготовки учнів до ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки.
26-27.03.2016 року Бєлік Єлизавета, учениця 6-го класу, переможниця районної олімпіади з математики, брала участь у тренувальних заняттях з математики в обласній школі «Обдарованність».   
         Враховуючи, що робота з обдарованими учнями є пріоритетним напрямком,  слід звернути увагу на проблеми, що потребують вирішення. А саме на:
необхідність покращення системи роботи з підвищення рівня досягнень обдарованих учнів з екології, української мови та літератури, інформатики та інформаційних технологій, астрономії, правознавства;
учні не беруть участь у Всеукраїнськіх Інтернет-олімпіадах;
відсутність розроблених вчителями школи авторських програм для обдарованих учнів;
відсутність учасників у І (районному) етапі конкурсі - захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів  МАН.

Підсумки організаційно-методичної робота з педагогічними працівниками
У 2015/2016 навчальному році організаційно-методична робота в школі здійснювалася з метою реалізації основних положень розпорядчих документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, КВНЗ «Харківської академії неперервної освіти», відділу освіти Куп`янської районної державної адміністрації, підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі від 01.09.2015 № 149 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2015/2016 навчальному році».
Пріоритетними завданнями навчального закладу на поточний навчальний рік є:
сприяння якісному організаційно-методичному супроводу освітнього процесу у підготовці дітей 5-ти річного віку в умовах варіативності програм і забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти;
створення умов для якісної реалізації нових Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти з урахуванням педагогічних особливостей навчання учнів 4-го та  7-го класів;
підвищення якості й результативності кожного уроку шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій, вибору оптимальних форм та методів навчання, диференціації та індивідуалізації навчання, врахування  психологічних та індивідуальних особливостей учнів;
посилення роботи з обдарованими учнями; підвищення якості підготовки і відбору учнів для участі в учнівських інтелектуальних змаганнях;
забезпечення результативності профільного навчання;
створення умов для  участі педагогічних працівників у професійних конкурсах;
удосконалення системи неперервної освіти і самоосвіти педагогів у міжатестаційний період шляхом реалізації обласного науково-методичного проекту «Підвищення ефективності професійного самовдосконалення педагогічних працівників  у міжкурсовий (міжатестаційний) період» ;
системне впровадження моніторингових процедур у навчально-виховний процес та методичну роботу з метою глибокого аналізу, порівняння, прийняття управлінських рішень щодо підвищення якості освіти;
посилення національно-патріотичного характеру навчання та виховання; забезпечення виховного потенціалу кожного уроку, деформалізація «класних годин», створення дієвого учнівського самоврядування;
забезпечення системного підходу до організації виховного процесу,  залучення батьків та громадськості до формування системи цінностей учнівської молоді;
переорієнтація практики виховної роботи у напрямі створення безпечного середовища для дітей, налагодження діалогу та довіри між педагогами, учнями та батьками;
вжиття організаційно-методичних заходів щодо комплексного забезпечення соціально-психологічного захисту, психологічної допомоги та реабілітації дітей.
Навчальний заклад спрямовує свою діяльність на реалізацію методичної теми «Вдосконалення системи самоосвітньої діяльності вчителя в контексті підвищення його професійної компетентності та розвитку здібностей особистості учня в умовах впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та основної загальної середньої освіти», тому значна увага вчителями приділяється підвищенню фахового рівня постійному росту та самовдосконаленню. Запорукою успіху школи є творчий, діловий настрій колективу та нові підходи до організацій навчально-виховного процесу, реформування освіти, тісна співпраця в цьому місцевої влади, батьківської громадськості і вчителів.
Кожен учитель працював над обраною власною методичною проблемою. Методична робота в школі здійснювалась згідно з планом роботи школи відповідно до структури, затвердженої методичною радою через колективну, групову, індивідуальну форми роботи.
З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою на початку навчального року в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли, заступники директора з навчально-виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань, творчих груп учителів, практичний психолог. Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися різноманітні питання.  
Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів, інших методичних заходів. З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем школи, скоординованості дій вчителів-предметників була організована робота шкільних МО:
вчителів початкових класів (керівник Калініна Т.І.);
вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Щербонос К.Ф.);
вчителів природничо-математичного циклу (керівник Бузова А.М.);
вчителів художньо-естетичного циклу (керівник Калашнікова К.М.);
класних керівник (керівник Росенко Л.В.).
Методичні об’єднання систематично ознайомлювали педагогічних працівників з новою інформацією, передовим досвідом, сприяли впровадженню їх у навчально-виховний процес. Діяльність ШМО була спланована на основі річного плану роботи школи. Кожне з МО провело по 3-4 засідань, робота яких будувалася за окремими планами, також на них розглядалися завдання для державної підсумкової атестації, олімпіад, завдання для річного оцінювання учнів-екстернів. На засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання так і науково-методичні питання. Упродовж навчального року методичними об`єднаннями були проведені предметні тижні, матеріали яких оформлено у звіти.
Протягом поточного навчального року проводилися методичні наради з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо. Кожен керівник методичного підрозділу, ретельно проаналізувавши діяльність методоб’єднання, перспективно визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема щодо посилення уваги роботі з обдарованими учнями, поширення передового педагогічного досвіду через публікації у фахових виданнях, узагальнення досвіду у вигляді професійного портфоліо вчителя-предметника тощо.
Усі вчителі школи були залучені до роботи у районних методичних об’єднаннях. Крім того, вчителі Кирленко О.П., вчитель початкових класів, та Решетник О.В., вчитель математики, є головами районних методичних об’єднань.
Бузова А.М., вчитель математики,  взяла участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016», де посіла почесне ІІ місце.
Дотримуючись запланованих методичних заходів, удосконалюючи зміст, форми і методи роботи з педагогічними кадрами, були організовані і проведені:  
засідання педагогічної ради:
- у серпні, 2015 року – організаційного характеру (про підсумки діяльності школи в 2014/2015 навчальному році та завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості навчально-виховного процесу в умовах реформування загальної середньої освіти; про організований початок нового 2015/2016 навчального року; пріоритетні напрямки роботи закладу на ІІ етапі роботи над методичною темою школи «Вдосконалення системи самоосвітньої діяльності вчителя в контексті підвищення його професійної компетентності та розвитку здібностей особистості учня в умовах впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та основної загальної середньої освіти». Шляхи реалізації проблеми в 2015/2016 н.р., про виконання угоди з охорони праці, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору тощо;
- у листопаді, 2015 року – «Діяльність педагогічного колективу школи в розвитку громадянської активності, самостійності та організаторських здібностей школярів» на якій обговорювались питання розвитку учнівського самоврядування школи, формування соціальної та громадянської активності учнів;
- у лютому, 2016 році - «Розвиток пізнавальної самостійності і творчих здібностей учнів: досвід і проблеми педагогічної практики»;
- у квітні, 2016 року «Застосування міжпредметних зв`язків як важливого фактора підвищення ефективності навчання».
Згідно з річним планом роботи школи протягом навчального року були проведені:
педагогічний консиліум «Результати адаптація 5-ти класників до навчання в середній ланці» (грудень, 2015 року), з метою відстеження завантаженості учнів 5-го класу, урахуванням адаптації та готовності до навчання в основній школі, проведений спільно з батьками та вчителями;
науково-практичний семінар – «Самоосвіта педагога як умова підвищення його професійної компетентності» (грудень, 2015 року);
педагогічні читання -  «Подолання інертності та консерватизму педагогічного мислення, розвиток творчого потенціалу вчителя» (січень, 2016)
методична конференція:
-  «Зроби навчання цікавішим» (захист педагогічних ідей, квітень, 2016)
круглий стіл:
- знайомство з психолого-педагогічною характеристикою учнів 4-го класу
Протягом 2015/2016 навчального року з молодими вчителями була спрямована на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової й методичної підготовки, задля цього продовжена робота школи малодосвідченого вчителя.
Протягом поточного навчального року проводилося вивчення стану викладання музичного мистецтва та художньої культури, захисту Вітчизни, англійської мови, історії України та правознавства, математики, фізичної культури, української мови, предметів інваріантної складової 1-4 класів тощо. Матеріали за результатами перевірки були узагальнені і обговорені на засіданні  педагогічної ради, нарадах при директорові, засідання шкільних методичних об`єднаннях, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо підвищення результативності роботи педагогів.
Творчо   працює  у  школі  практичний  психолог  Садовська В.В.,  яка вивчає психологічний мікроклімат класних колективів, веде роботу з дітьми,  яким необхідні  педагогічна  підтримка  та соціальний захист.  
 Протягом навчального року продовжив діяльність Блог школи, який був представлений до участі у конкурсі Web-сайтів навчальних закладів району і здобув перше місце та взяв участь у обласному конкурсі.
Педагогічний колектив постійно тримає контроль над питанням наступності навчання та виховання учнів у 4-го, 10-го класах. Дана проблема була розглянута на спільних засіданнях МО вчителів початкових класів та вчителів-предметників, нарадах при директору. По питанню адаптації учнів були проведені круглі столи.
Однак у здійсненні методичної роботи мали місце деякі суттєві недоліки:  окремі учителі недостатньо працюють з обдарованими учнями;  
педагоги школи залишаються інертними до публікацій методичних розробок у фахових виданнях;  
членам методичної ради необхідно пожвавити видавничу діяльність;
не повністю реалізуються плани проведення предметних тижнів;
реалізація творчого потенціалу вчителів обмежується в основному районним рівнем.

Атестація педагогічних працівників
Робота з атестації педагогічних працівників навчального закладу була організована відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06 жовтня 2010 року №930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року за №1255/18550 та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 р. за № 14/20327 пройшла атестація педагогічних працівників.
Атестації педагогічних працівників підлягало 3 педагогічних працівників. В ході атестації було проведено тиждень педагогічної майстерності вчителів, які атестувалися, під час якого педагоги демонстрували свої надбання, ділилися досвідом роботи з колегами. Рішенням атестаційної комісії І рівня присвоєно першу кваліфікаційну категорію учителю англійської мови Шаповаловій І.А., встановлено 9 тарифний розряд педагогу-організатору Черкасовій Є.Ю.
Рішенням атестаційної комісії ІІ рівня присвоєно вищу кваліфікаційну категорію Водолазській Р.М., вчителю початкових класів.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Запорукою ефективності навчально-виховного процесу було і залишається підвищення професійного рівня педагогів. Протягом 2015/2016 навчального року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, загальнорайонних і обласних семінарах, навчання на курсах підвищення кваліфікації, а також в рамках атестації. Частково реалізований план підвищення кваліфікації.
Калініна Т.І., вчитель початкових класів, за напрямом «Вчителі початкових класів;
Шаповалов О.В., директор школи, спецкурс за напрямом «Директори ЗНЗ»;
Бондар О.В., заступник директора з навчально-виховної роботи, спецкурс за напрямом «Заступники директорів з НВР та ВР»;
Росенко Л.В., заступник директора з виховної роботи, спецкурс за напрямом «Заступники директорів з НВР та ВР»;
Кусяк М.Ю., вчитель української мови та літератури, за напрямом «Українська мова та література»;
Шаповалова І.А., вчитель англійської мови, за напрямом «Іноземна мова (англійська)».
Всі педагоги, крім вчителя російської мови та літератури Щербонос К.Ф, які були заявлені для проходження курсової перепідготовки у другому півріччі 2015 року та першому півріччі 2016 року, її пройшли.

Інноваційна робота
Створені умови для організації методичної роботи, впровадження інноваційних технологій, консультаційна допомога учителям.
Протягом останніх років школа ефективно працює над впровадженням інноваційних методик навчання та виховання на основі компетентнісного підходу, а саме технологій критичного мислення, інтерактивні технологій, методу проектів, про що свідчать високі результати стану вивчення викладання предметів, моніторингові дослідження. Колективом школи опрацьовано велику кількість науково-методичної літератури з приводу сучасних педагогічних технологій, постійно проводиться консультаційна робота в межах ШМО та на рівні всієї школи.
У 2015/2016 навчальному році був оголошений конкурс Web-сайтів навчальних закладів району, але крім Блогу школи, жоден сайт або блог вчителів не взяв участі.
На кінець навчального року створені і працюють лише блог вчителя англійської мови Шаповалової І.А. та сайти Бузової А.М., вчителя математики, Герасименка С.Ю., вчителя захисту Вітчизни, Щербонос К.Ф., вчителя російської мовита зарубіжної літератури. Така кількість  є дуже незначною, тому в 2016/2017 навчальному році вчителям необхідно активізувати роботу щодо створення блогів, сайтів педагогічної діяльності та участь у різноманітних професійних конкурсах.
Цілком зрозуміло, що науково-теоретична та методична робота з педагогічними кадрами спрямована на забезпечення безперервного навчання вчителів, підвищення їхньої кваліфікації та педмайстерності, що в кінцевому результаті відбивається на якості навчання в школі.

Роль шкільної бібліотеки в організації навчально-виховного процессу
У Законі України «Про загальну середню освіту» важливе місце відводиться культурно-виховній і просвітницькій роботі в закладах освіти. Шкільна бібліотека є важливим засобом і формою втілення в життя цієї вимоги.
Робота шкільної бібліотеки – надзвичайно багатогранна. Це й методично-інформаційний центр, де учні розвивають читацький смак, формують любов до книги, це й світ відкриттів, світ творчості, де формується читач-творець.
Бібліотека Подолянської школи у 2015/2016 навчальному році забезпечувала потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надаючи систематичну, цілеспрямовану допомогу учням в опануванні знаннями зі шкільних предметів, вивчення яких передбачає шкільна програма. Саме тому бібліотека є інформаційним центром як для учнів, так і для вчителів, одним із важливих напрямків роботи якої є формування інформаційної культури читачів. Щоб бути ефективною, ця робота носила систематичний, оперативний характер.
Були визначені конкретні форми інформування кожної категорії читачів з урахуванням їхніх потреб. Систематично, у процесі надходження нової літератури, поповнювались постійно діючі книжкові виставки: «Краєзнавство», «Поличка пам`яті», «Твоя майбутня професія» та ін. Усього протягом навчального року оформлено 24 яскравих книжково-ілюстративних виставки.
На початку навчального року на базі нашої школи було проведено районне методичне об`єднання бібліотекарів присвячене Міжнародному дню бібліотек. Де гості подивилися цікавий захід та поділилися своїм досвідом.
Діяльність шкільної бібліотеки у 2015/2016 навчальному році була спрямована на виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватись бібліотекою, а також на забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї.
Отримуючи нову літературу, я інформувала учнів та вчителів на лінійках та педрадах, також поновлювалася інформація на стенді – «Новинки нашої бібліотеки».
На бібліотечно-бібліографічних уроках діти вчились користуватися книгою та бережному поводженню з нею. Проводились бесіди з таких тем: «Як зберегти свій підручник», «Навіщо потрібно читати» та ін.
До святкових дат та урочистих подій були організовані протягом навчального року виставки, наприклад: «Мій біль-Чорнобиль», «Свічка пам`яті», «Знай свої права та обов`язки» та ін.
Інформаційна робота серед педагогічного колективу включала також виступи на педрадах та методичних об’єднаннях.
Є багато форм і методів виховання культурної людини, прищеплення любові до книги і одним із них – прищеплення школярам навичок бібліотечно-бібліографічної грамотності.
Класні керівники включали бібліотечні уроки та бесіди до своїх планів роботи. Для проведення бібліотечних занять використовувалися уроки позакласного читання та години, відведені для позакласної роботи.
У популяризації основ бібліотечно-бібліографічних знань використовувалися найрізноманітніші методи: бесіди, лекції, практичні заняття, повідомлення учнів, різні види змагань.
Особливо складно прищеплювати школярам навички користування довідковою літературою. Тому вчителі-предметники активно сприяли формуванню цих навичок: завдання з будь-якого предмета подавались так, що учні були змушені звертатися до словників і довідників. Пробудженню інтересу до довідкової та науково-популярної літератури сприяло використання таких форм позакласної роботи, як олімпіади, написання рефератів, написання домашніх завдань.
Перед бібліотекою, вчителями, вихователями було поставлено спільне завдання: навчити учнів уміло використовувати найрізноманітніші джерела інформації для задоволення їхніх освітніх потреб.
Якість цієї роботи, її ефективність залежить, у першу чергу, від того, наскільки бібліотекар знає своїх читачів, їхні запити, потреби.
Вивчення читацьких запитів – одна з умов результативності довідково-бібліографічної роботи бібліотеки. Вивчення та аналіз читацьких інтересів та читацьких формулярів спонукало бібліотекаря до більш відповідального, уважного та системного підходу в обслуговуванні читачів, а також до пошуку формування духовного спілкування юних читачів та їхніх наставників – педагогів.
У зв’язку з цим постійно проводився аналіз читацьких формулярів.
Таким чином, дії бібліотекаря та всього педагогічного колективу дали певні результати.
Майже всі діти школи вільно орієнтуються у книжковому фонді бібліотеки відповідно до їх вікової групи; вони мають первинні знання про книгу, бібліографію, бібліотеку від загального ознайомлення з бібліотекою до знання змісту окремих розділів книжкового фонду і вибору книг.
Вагому допомогу шкільному бібліотекарю надавав актив бібліотеки, до складу якого входили старшокласники.
Не менш значимим в інформаційній роботі був Тиждень дитячої книги. Це загальношкільне свято, для підготовки і проведення якого складався план. Розпочинався Тиждень урочистим відкриттям. Також в рамках тижня була проведена щорічна Акція «Подаруй книгу бібліотеці», до якої, крім школярів, приєдналися випускники нашої школи. На вечорі «Зустріч з випускниками» було подаровано 5 книжок, з потрібними нововведеними творами зі шкільної програми.
Треба відмітити, що під час проведення масових заходів в рамках Тижня дитячої та юнацької книги увага приділялась впровадженню активних форм популяризації книги, які допомагають дитині пізнавати навколишній світ через літературу. Це були: книжкові виставки, вікторини, презентації книг, книжкові огляди тощо.
Бібліотека брала активну участь у проведенні предметних тижнів. Готуючись до них, були організовані книжкові виставки, тематичні та бібліографічні огляди літератури, проводились презентації книг тощо.
Важливим показником рівня виховної роботи школи, є стан збереження навчальної книги. Тому пріоритетним напрямком діяльності бібліотеки та педагогічного колективу є формування в учнів дбайливого ставлення до підручників та навчальної книги. Тому двічі на рік активом бібліотеки проводяться рейди з перевірки підручників.
Систематично працювала «Книжкова лікарня», де учні здійснювали (разом з активом бібліотеки) дрібний ремонт книг як на уроках праці, так і в позаурочний час- дарували книгам «друге життя».
Особливою ланкою в роботі бібліотеки була співпраця з учителями початкових класів, яка була спрямована на те, щоб допомогти учням якнайшвидше й найкраще оволодіти навичками читання, роботи з книгою, елементарними прийомами пошуку потрібної інформації.
Шкільна бібліотека працює в тісному контакті з районною бібліотекою.
В шкільній бібліотеці проводилась певна робота з поповнення бібліотечних фондів як за бюджетними, так і позабюджетними джерелами фінансування.
Проведена інвентаризація бібліотечного фонду шкільних підручників показала, що забезпеченість підручниками по школі складає 98,6%.
Аналіз основних показників роботи бібліотеки за 2015/2016 навчальний рік свідчить про відповідність діяльності бібліотеки запланованому змісту роботи.

Інформатизація навчального та управлінського процесів
Упровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій визначено Національною доктриною розвитку освіти, пріоритетним напрямком є інформатизація системи управління. У навчальному закладі робота проводиться з такими напрямками:
наявність ліцензійного базового програмного забезпечення;
використання навчального програмного забезпечення;
використання Internet-технологій у навчальному процесі та управлінській діяльності
З жовтня 2007 року в школі функціонує комп’ютерний клас конфігурації 6+1 (6 комп’ютерів для учнів та один для вчителя). Клас придбано за кошти обласного бюджету. Робоче місце вчителя обладнано принтером і сканером. В класі діє мультимедійний проектор. З 01.09.2015 року школа підключена до Глобальної системи Internet.
Новий кабінет має ліцензійне програмне забезпечення операційної системи та офісних програм, програмного забезпечення з алгебри 7-9 класи, геометрії 7-9 класи, географії – 7-11 класи, хімії 8-11 класи, всесвітньої історії та історії України – 7-11, 10 класи, біології – 8-9 класи, економіки – 10 клас, електронні атласи, віртуальні лабораторії та словники. Тижневе навантаження кабінету – 10 годин.
Кількість учнів на один сучасний комп’ютер становить:
1-11 кл. – 25,2 учні; 1-4 класів – 10,3 учнів, 5-9 кл. – 12,5 учнів; 10-11 кл. – 2,3 учні.
Управлінська діяльність ведеться на власних комп’ютерах (ноутбуках) адміністрації школи.
Вирішення потребує кадрове забезпечення кабінету, оскільки вчителем інформатики працював не фахівець.  Практично всі вчителі закладу проводять уроки з використанням комп’ютерного обладнання.
Шляхи вирішення проблеми – залучення до роботи учнів школи, які закінчили педагогічний університет, перекваліфікація вчителів при відділі освіти Куп`янської районної адміністрації.

Організація роботи з предмета «Захист Вітчизни» та військово–патріотичного виховання
Відповідно до статті 65 Конституції України, статті 9 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», Указу Президента України від 25.10.2002 р. № 948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 р № 1770 «Про Положення про допризовну підготовку», програми предмета «Захист Вітчизни», яка розроблена відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, наказів Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 № 625 «Про організацію роботи з допризовною молоддю», від 27.10.2014 № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді», від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», з метою підвищення рівня підготовки учнів до служби у збройних силах України, удосконалення навчально-матеріальної бази, цивільної оборони, військово-патріотичного виховання учнівської молоді в  у 10-11 класах вивчався предмет «Захист Вітчизни».
 Головною метою вивчення навчального предмета «Захист Вітчизни» у 2015/2016 навчальному році були:
розвиток особистості учнів;
формування їх готовності до  захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій.  
Відповідно до мети  були сформовані завдання предмета:
підготовка молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;    
підготовка молоді до служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі.  
На основі визначених головної мети і завдань та відповідно Державного стандарту предмет вивчався за трьома змістовими лініями:
основи військової справи та військово-патріотичне виховання;
основи попередження і захисту у надзвичайних ситуаціях;
основи медичних знань, надання першої допомоги.
У 2015/2016 навчальному році  учні 10-11 класів вивчення предмету «Захист Вітчизни»  здійснювалося  1,5 годин на тиждень.
Предмет викладався протягом трьох періодів – у 10 і 11 класах під час навчального року та під час навчально-польових зборів.  Навчально-польові збори проводилися з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів 27.04.2016 року на базі школи в польових умовах   відповідно до чинних вимог. У ході зборів учнями 11-го класу проведено виконання нормативів, марш кидок 5 км, дії відділення в обороні, у наступі, з положення зіткнення з противником, під час наступу з ходу та ін.  В цілому навчально-польові збори позитивно вплинули на виховання в учнів витривалості, дисциплінованості, колективізму, злагодженості.
Практичне закріплення теоретичного матеріалу з розділу «Основи цивільного захисту»  проводилося планово під час проведення «Дня цивільного захисту».
Відповідно до річного плану роботи школи на 2015/2016 навчальний рік проводилася виховна робота з військово-патріотичного виховання, а саме:
до Дня партизанської слави (23.09.2015);
уроки мужності (вересень, 2015);
заходи до річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників (28.10.2015);
тиждень українського козацтва (12-16.10.2015);
до Дня захисника України (14.10.2015);
свято з нагоди Збройних Сил України (04.12.2016);’
до Дня Соборності України (22.01.2016);
до Дня вшанування пам'яті Героїв Крут (29.01.2016);
до Дня визволення Куп’янщини від німецько-фашистських загарбників (19.02.2016);
участь в районній виставці дитячого малюнку «Мій біль - Афганістан» (лютий, 2016);
до Дня космонавтики (12.04.2016);
Вахта – пам’яті „Чорнобиль не має минулого часу” (25-29.04.2016);
«Нащадки козацької слави» (26-27.04.2016);
конкурс  малюнків «Мир потрібен всім», «Моя родина» (травень, 2016) тощо.
Учні 10-11 класів мають такі знання з предмета «Захист Вітчизни»:
Також учні брали активну участь в урочистому покладанні квітів до  пам’ятника  Воїну-визволителю, в шкільній бібліотеці були організовані виставки літератури, проводилися акції відповідної спрямованості, тематичні екскурсії до історичного музею, по місцях бойової слави  (Дробицький Яр), тематичні виставки тощо.  

Цивільний захист (цивільна оборона)
Головні завдання підготовки у сфері цивільного захисту школи у 2015/2016 навчальному році в основному виконані. У навчальному  закладі були затверджені плани основних заходів підготовки цивільного захисту на 2015-2016 роки, уточнені Плани дій структурних підрозділів у режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану. Основні зусилля у розв‘язанні питань ЦЗ спрямовувалися на організацію навчання учнів (вихованців) та постійного складу навчальних закладів згідно з чинними програмами ЦЗ, навчання їх правилам поведінки та основним способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомам надання першої допомоги тощо. Підготовка з цивільного захисту учнів школи проводилася під час вивчення курсів ―Основи здоров‘я у 1-9-х класах; предмета ― Захист Вітчизни (відповідно до розділів ―Основи цивільного захисту та ― Основи медико-санітарної підготовки) у 10-11-х класах.
Перевірка і закріплення учнями та педагогічним колективом навчального закладу теоретичних знань з ЦЗ, практичних навичок під час дій у екстремальних умовах здійснювалася під час проведення у школі Дня цивільного захисту (22.04.2016).
День цивільного захисту у школі проходив згідно з планом.
     Під час проведення заходів по Цивільному захисту ознайомлено учнів із правилами поведінки під час надзвичайних ситуацій, про створення системи цивільного захисту, метою якої є захист населення від небезпечних наслідків аварій і катастроф, від стихійного лиха, сильнодіючих отруйних речовин, зброї.
Проведено ряд заходів, а саме:
бесіди та години спілкування на теми:
- «Як запобігти трагічним наслідкам пожеж»;
- «Надзвичайні ситуації у мирний час».
огляд-конкурс фотогазет, листівок, плакатів на тему «Сучасні завдання ЦЗ», «Захист людини в надзвичайних ситуаціях»;
спортивні змагання з елементами цивільного захисту.
вікторина «Моє здоров’я» (для учнів 1-9 класів).
Бібліотекарем школи підготовлено виставку літератури з тематики «Цивільного захисту», «Надзвичайні екстремальні ситуації».
За сигналом цивільного захисту було проведено евакуацію всіх учнів та працівників школи із приміщення. На достатньому рівні працював пост охорони громадянського порядку, який організовував патрулювання і спрямовував напрям руху школярів з І та ІІ поверхів. Евакуація пройшла чітко й організовано.
Кожен класний колектив випустили бойові листи до Дня цивільного захисту.
 Проведення евакуації показало здатність колективу швидко й організовано вивести дітей з приміщення школи.
З батьками були проведені різні форми роботи, як колективні (збори, конференції), так й індивідуальні (бесіди) з пропаганди цивільної оборони.
Навчально-матеріальна база школи на задовільному рівні, відповідає нормативним вимогам і дозволяє проводити роботу з питань захисту життя і здоров`я в надзвичайних ситуаціях на належному рівні.
Однак при підготовці учнів і постійного складу не в повному обсязі оцінюються місцеві умови розташування об’єкта, вірогідність виникнення, можливі наслідки надзвичайної ситуації та оптимальні засоби захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників школи.

Фізкультурно-оздоровча і спортивно-масова робота
Одним із пріоритетних напрямків роботи навчального закладу є створення умов для збереження фізичного здоров'я учнів, залучення їх до систематичних занять фізичною культурою та спортом.
Щорічно за підсумками медичного огляду, що проводиться у навчальному закладі на початку поточного навчального року, здійснюється розподіл учнів на медичні групи.
Спортивно-масова робота у школі здійснювалася у таких напрямках:
шкільна Спартакіада;
районна Спартакіада школярів;
секційна робота;
тиждень фізичної культури.
Шкільна Спартакіада проходила відповідно до спортивно-масових заходів. Учні 5-11 класів змагалися з таких видів спорту як  шахи, футбол, баскетбол, легкоатлетичне триборство, підтягування на високій перекладині (хлопці), «Козацький гарт».
Переможцем серед 5-8 класів стала команда 8-го класу. Друге місце вибороли учні 6-го класу, третє – 7-го. Серед учнів 9-11 класів кращою була команда 11-го класу.
Районна Спартакіада школярів складалася з 8-ми видів споту. Команда Подолянської ЗОШ І – ІІІ ступенів четвертий рік поспіль є лідером  районної Спартакіади школярів, так:
змагання із «вуличного баскетболу» команда юнаків виборола – І місце, команда дівчат – ІV.
змагання з шахів – І місце.
змагання з легкої атлетики збірна школи посіла ІІІ місце. Відзначилися Кемпа С., учень 11-го класу, Пономарьова Є., учниця 8-го класу.
змагання з легкоатлетичного чотириборства команда виборола І місце. Відзначилися Власов М., учень 9-го класу, Пономарьова Є., учениця 8-го класу, Книш Я., учениця 6-го класу.
військово-патріотична гра «Джура» («Сокіл») - І місце;
змагання з міні-футболу команда дівчат – ІV місце.
Під патронатом народного депутата України В.М.Остапчука проводилися відбіркові змагання з шахів. В особистостій першості Чернега Є., учениця 10-го класу, посіла ІІ місце., Лаурсон В., учень 8-го класу – ІІІ, Манько М., учень 6-го класу, поділив ІІІ-ІV місце.  
В обласних змаганнях з шахів команда школи серед 13 команд посіла ІV місце.
Учні школи брали участь в обласних змаганнях «Козацький гарт».
Секційна робота. У Подолянській ЗОШ І – ІІІ ступенів працюють 3 спортивні секції від Куп`янської районної ДЮСШ, це:
шаховий гурток (керівник Бровко В.П.);
секція футболу  (керівник Сузов Ю.В.);
легка атлетика (керівник Рудакова М.В.)
Згідно з річним планом школи у поточному навчальному році проводився тиждень фізичної культури, у програму тижня входили такі заходи:
свято спортивної Слави;
легкоатлетична естафета;
змагання з міні-футболу;
змагання з малюкболу;
змагання з піднімання 8-кілограмової гирі.
У районному огляді агітбригад «Молодь обирає здоров`я», команда школи виборола І місце. В обласному етапі – ІІІ.
Контроль за станом викладання фізичної культури здійснюється щорічно відповідно до плану роботи навчального закладу на поточний навчальний рік.
З метою пропагандистської та агітаційної роботи у навчальному закладі поновлюється куточок «Кращі спортсмени».
У навчальному закладі постійно здійснюються заходи щодо підтримки існуючої матеріально-спортивної бази у належному стані.  

Психологічний супровід навчально-виховного процесу
Психологічний супровід ведеться відповідно Закону України «Про освіту», нової редакції  Положення про психологічну службу системи освіти України (зі змінами), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009  № 616,  «Плану заходів щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року»,  листа МОНУ від 23.07.2015 р. № 1/9-374 «Про забезпечення фахівцями та пріоритетні напрями діяльності психологічної служби системи освіти у 2015/2016 н.р.»,  наказу Міністерства освіти і науки «Про планування діяльності, ведення документації соціальних педагогів, практичних психологів та соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами»,  етичного кодексу психолога, чинного законодавства.
Провідним напрямком роботи практичного психолога є діагностична робота з учнями всіх ланок школи, а саме:
просвітницька робота практичного психолога: протягом 2015/2016 навчального року було проведено ряд заходів:
участь у Всеукраїнських, обласних, районних, методичних нарадах, семінарах, конференціях з обміну досвідом:
участь (виступи) у семінарах, нарадах, консиліумах навчального закладу
тематика звернень до фахівців психологічної служби протягом навчального року
участь у реалізації національних, державних та регіональних програм.
За планом роботи, а також за запитом вчителів практичний психолог відвідувала уроки та позаурочні виховні заходи  з метою налагодження стосунків між учнім, між учнями та вчителями, поглиблення індивідуальної роботи з учнями, що мають проблеми в навчанні, спілкуванні та поведінці. Продовжувалась робота з учнями, які потребують поглибленої уваги практичного психолога, а саме учнями пільгових категорій, які опинилися в складних життєвих умовах, діти з особливостями розвитку, обдаровані. За результатами діагностики для таких дітей складено програми роботи та проводились корекційно-розвивальні заняття, бесіди, консультації.
Практичний психолог регулярно проводила консультації для учнів, батьків та вчителів. Найбільш важливими для учнів були теми вибору професії, налагодження стосунків з друзями, батьками та вчителями, подолання особистісних проблем. Найбільш важливими для батьків були теми стосунків з дітьми в сім’ї, особливості розумового та психофізічного розвитку, спілкування з однолітками. Найбільш важливими темами для вчителів були особливості розвитку та спілкування  з важкими учнями, створення розивального середовища на уроці, психологічний клімат в класі

Контрольно-аналітична діяльність
У 2015/2016 навчальному році адміністрацією школи відповідно до графіка внутрішкільного контролю проведено:
контроль за виконанням Статуту школи, Закону України «Про освіту» (зі змінами), Указу Президента «Про Концепцію державної мовної політики», правила внутрішкільного розпорядку;
перевірка ведення ділової документації, оформлення документації всеобучу;
перевірка охоплення навчанням дітей мікрорайону, працевлаштування випускників школи, обліку дітей 5- і 6-річного віку;
здійснено перевірку стану вивчення предметів: українська мова, математика, історія України, правознавство, англійська мова, фізична культура, Захист Вітчизни, музичне мистецтво, художня культура, початкові класи;
проведено класно-узагальнюючий контроль у 4-му та 5-му класах, фронтально-оглядовий контроль роботи вчителів, які викладають у 10-му класі, діагностичні зрізи знань з предметів інваріантної складової навчального плану;
перевірено дотримання єдиного орфографічного режиму, періодичність та якість перевірки зошитів вчителями-предметниками, стан роботи з ОП, ТБ, виробничої санітарії на уроках праці, фізики, хімії, інформатики, фізичної культури, стан роботи класних керівників із дітьми пільгових категорій, організація роботи щодо комплектування 1-го класу, стан військово-патріотичного виховання учнів, про роботу методичних об`єднань, стан ведення шкільної документації, підсумки предметних тижнів та декад, робота з батьками тощо;
контроль за роботою гуртків і факультативів;
контроль за охороною праці і ТБ тощо.
Щомісяця контролювалося ведення класних журналів та раз на квартал журнали факультативів. Перевірялися питання виконання навчальних програм, ведення зошитів, щоденників, особових справ, техніки читання.
За підсумками перевірок підготовлені довідка, накази, які заслуховувалися на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, шкільних методичних об`єднаннях.

Фінансово-господарська діяльність
У 2015/2016 навчальному році кошти на ре­монт приміщень та поповнення матеріально-технічної бази школи відділом освіти не виділялись.
Протягом навчального року вжиті цілеспрямовані заходи щодо економії бюджетних коштів. Встановлено 2 метало-пластикових вікна, проведено часткову заміну ламп освітлення на енергозберігаючі.
З метою покращення умов функціонування закладу протягом 2015/2016 навчального роу проводилася цілеспрямована робота щодо залучення позабю­джетних коштів.
Навчальний заклад приймає благодійну до­помогу батьків учнів школи у вигляді матеріаль­них цінностей, будівельних матеріалів, а також виконання батьками ремонтних робіт:
забезпечено нормальні умови функціонування всіх систем життєзабезпечення НВП та роботи школи;
повністю замінена система водовідведення шкільної їдальні;
відремонтовані кабінети №3, №4, частковий ремонт інших кабінетів;
протягом року бібліотека поповнювалася художньою літературою. За рахунок спонсорських коштів оформлена підписка навчально-методичних періодичних видань, дитячих журналів;
проведено перезаправку и технічний огляд вогнегасників;
виконано поточний ремонт фойє першого поверху, зняті деревяні панелі на пожежних виходах 1-го поверху, проведений поточний ремонт  фасаду школи;
з жовтня школа підключена до мережі Internet.
До завершення фінансового року запланова­но в рамках підготовки до опалювального сезону встановити 3 металево-пластикові вікна в коридорі 2 поверху та замінити систему освітлення в спортзалі.
Для успішного початку навчального року необхідно забезпечити школу аптечками, утеплити вікна.
Проблеми, які потрібно терміново вирішу­вати:
капітальний ремонт системи опалення школи;
поновлення роботи майстерні;
потребують оновлення меблі майже кож­ного кабінету.

Приєднані документи:

Звіт директора школи 2016
Переглядів: 186
Дата публікації: 21:27 11.11.2016
Версія для слабо- зорих